Mo’ui Laka Hake He Ngaahi Sisitemi


Pulelulu 10

Mo’ui Laka Hake He Ngaahi Sisitemi

Ka ʻoku ʻikai te u lea koeʻuhi ko ha masiva: he kuo akonekina au, ke u fiemālie ʻi he meʻa kotoa pē te u ʻi ai (Filipai 4:11).

Ko e mo’ui na’e mo’ui ‘aki ‘e he ‘Eiki ‘i mamani na’e mātu’aki fakaofo. Na’e mātu’aki mavahe ‘a Sisū mei he ngaahi me’a fakakovi ‘o mamani, mei he ngaahi masiva ‘i Hono ‘ātakai mo e ngaahi faka’uli mo e tōnounou ‘o Hono sosaieti. Na’a Ne mo’ui laka hake ‘aupito, mo mā’olunga ‘i he pule’anga mo e sisitemi ‘o e ‘aho na’a Ne ‘a’eva ai ‘i mamani.

‘Oku ‘ikai ha’atau ‘ilo ki ha kaunoa ‘a Sisū fakapolitikale pē fai ha me’a kau mo ‘enau tu’unga ‘ekonomika. Ko hono toe fakalea, na’e ‘ikai ke Ne ‘omi ha me’a fo’ou pē pa’anga fakahevani ki he’enau sisitemi, neongo ia na’e ‘ikai fakangatangata Ia ‘e he pa’anga. Ko ‘Ene popula ‘a e pa’anga. Na’e ‘ikai ke Ne hama ‘i ha me’a. Koeha pe na’a Ne fiema’u, na’e ‘ikai fiema’u Ia ke ui tokoni ki hevani; na’a Ne ‘omi kitu’a ia meiate Ia.

Ko e mo’ui ia na’a Ne foaki kia kitautolu: kuo Ne ngaohi kitautolu ke ‘ikai hama ha me’a, ke tau ngāue laka hake mo mā’olunga ange he sisitemi ‘o e mamani ni. Na’a Ne pehē ‘oku ke ‘i mamani, ka ‘oku ‘ikai ‘o e mamani. ‘O ‘uhinga ‘oku ‘ikai totonu ke pule’i koe pē uesia koe ‘e he sisitemi; ‘e he ngaahi me’a fakakovi mo fakavaivai ‘a e mamani ko eni. ‘Oku ke faingāue makatu’unga ‘i he ngaahi lao kehe. ‘E lava uesia ‘a e tokolahi ‘i ho ‘ātakai, mo ue’i ke kaungāfai (tauhi vā) ko e ue’i ‘e he mālohi fakakovi ‘o e mamani ko eni, ka ke hangē koe ko Sisū. Tau’atāina mei he ngaahi ‘ātakai.

Fakakaukau mo talanoa hangē ko Paula. Na’a Ne pehē, “Ka ʻe taufetuku ʻe hoku ʻOtua ki hoʻomou masiva kotoa pē, ʻo fakatatau ki heʻene koloa ʻi he nāunau ʻia Kalaisi Sisū” (Filipai 4:19). ‘I he veesi 11, lolotonga ‘ene ‘i pilīsone, na’a ne tohi: “Ka ʻoku ʻikai te u lea koeʻuhi ko ha masiva: he kuo akonekina au, ke u fiemālie ʻi he meʻa kotoa pē te u ʻi ai (tau‘atāina mei he ‘ātakai)” (Filipai 4:11). Na’e ‘ikai masiva ha me’a. Pea na’a ne toe pehē, “ʻOku ou faʻa fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻia Kalaisi ʻoku ne fakamālohiʻi au” (Filipai 4:13).

‘Oua tali ke fakapopula’i koe ‘e he sisitemi ‘o mamani; mo’ui laka hake mo mā’olunga ki ai. Ko e founga ́ pē ia. Ako ‘a e Folofola ‘a e ‘Otua pea ngāue fakatatau mo e lao ‘oku laka hake he lao ‘oku ne fakalele ‘a e sisitemi ‘o mamani. ‘Oku tala ‘e Siope 22:29, “ʻOka ai ha tōkilalo, te ke toki pehē, ‘ʻOku ai ʻa e hakeakiʻi ....” Sio hangatonu mo ‘a’eva to’a ‘i ho tui. ‘Oka hangē ‘e uesia koe ‘e he ngaahi ivi lolomi, ko e taimi ia ke ngāue’i ‘a e Folofola. ‘Alu ki ho potu lilo pea lea’aki ‘a e Folofola. Haleluia!

Lotu

‘Apā Tamai, ‘oku ou fakamālo kiate koe ko e ako’i au ‘a e founga ‘o e mo’ui mo e faingāue laka hake mo mā’olunga ange ‘i he sisitemi ‘o mamani. ‘Oku ou mo’ui laka hake he ‘ekonomika mo e tu’unga mo’ui ‘o e mamani. ‘Oku ou tau‘atāina mei he faingata’a’ia, fakakovi mo e masiva ‘oku ngaohi kovi’i ‘a e kakai. ‘Oku ou mo’ui ‘i he Folofola, koia, ‘i he ikuna mo e lavame’a ma’u pē, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

Filipai 4:19; Mātiu 17:27; 2 Kolinitō 3:5

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 8:1-27, Senesi 25-26

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 8:1-13, ‘Eseta 1-2

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

5 views

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook