Pinili Para Malaman Ang Salita Ng Dyos


Linggo 28

Pinili Para Malaman Ang Salita Ng Dyos

At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus (2 Timoteo 3:15).

Pagkatapos makatagpo ni Saul ang Panginoon patungo sa Damasco, pinadala ng Dyos si Ananias, isang lalaking matapat na tagasunod ayon sa kautusan sa kaniya, ng may ganitong mga salita: “Ang Dios ng ating mga magulang ay itinalaga ka upang mapagkilala mo ang kaniyang kalooban, at makita mo ang Banal, at marinig mo ang isang tinig mula sa kaniyang bibig” (Mga Gawa 22:14). Si Saul, na sa huli ay naging Apostol Pablo, ay wala na sa eksena ngayon, kundi ikaw na; kaya, ito ang Salita ng Panginoon sa’yo, dahil sinabi ni Hesus na, “Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwa’t ang aking mga salita ay hindi lilipas” (Mateo 24:35).

Ganundin, ang Dyos ang ama ng mga espiritu; kinakausap Niya ang espiritu ng tao, kung saan ay walang hanggan. Kapag nagsasalita ang Dyos, dapat mong malaman kung nagpapahayag ba Siya ng mga tuntunin o may sinasabi Siyang isang bagay na tanging ang isang partikular na tao ang pwedeng kumilos dito. Gusto ng Panginoon na malaman ni Saul na siya ay pinili para malaman ang Kaniyang kalooban – ang Salita.

Naiisip mo ba na ikaw din ay pinili para malaman ang kalooban ng Dyos? Hindi ito tungkol sa pagiging pinili para hawakan ang isang partikular na gawain o responsibilidad. Tungkol ito sa pagpili ng Dyos sa’yo para ipahayag ang Kaniyang Salita sa espiritu mo. Halimbawa, itinalaga – ng – Dyos na pag – aaralan mo ang debosyonal na ito ngayon. Kung hindi ka pinili ng Dyos para tanggapin ang pinagpalang mga salita; ang mga espirituwal na pahayag na ito, hindi mo kailanman matatanggap ang mga ito.

Pinili ka ng Dyos sa pamamagitan ng pinabanal na gawain ng Banal na Espiritu para maipahayag Niya ang mga katotohanan sa espiritu mo: “Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu...” (1 Pedro 1:2). Kilala ka Niya at inihiwalay ka tungo sa Kaniyang Sarili para malaman ang Kaniyang kalooban; ito ang dahilan kung bakit hindi ka kailanman maaaring lumakad sa pagkalito. Ito ang dahilan na pwede mong makilala ang Dyos sa espiritu mo. Pinuno Niya ang espiritu mo ng liwanag; ang liwanag ng Kaniyang salita, para malaman mo at lumakad ka sa Kaniyang sakdal na kalooban.

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa pagpili sa’kin para malaman ang Inyong kalooban. Ako’y nag – uugat at tumitibay sa Inyong Salita, na nagbubunga ng katuwiran, para sa Inyong kaluwalhatian. Walang dahilan para matisod sa landas ko o sa pagkalito, dahil ang Inyong Salita ang umiilaw sa landas ko, at sa landas ko, walang kadiliman, kundi buhay, kapayapan at tagumpay, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

2 Timoteo 3:15; Lucas 8:10

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 19:16-20:1-16 Exodo 15

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 13:13-25 Job 26-27

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook