Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

‘A’eva ‘I He Maama


Mōnite 1

‘A’eva ‘I He Maama ​

Naʻe ʻiate ia ʻa e moʻui; pea ko e moʻui ko e maama ia ʻo e tangata. Pea naʻe ulo ʻa e maama ʻi he poʻuli; ka naʻe ʻikai maʻu ia ʻe he poʻuli (Sione 1:4-5).

Na’e fakahā ‘e Sisū ‘ia Sione 8:12, “...Ko au ko e maama ʻo māmani: ko ia ʻoku muimui ʻiate au, ʻe ʻikai ʻalu ia ʻi he poʻuli, ka ʻe ʻiate ia ʻa e maama ʻo e moʻui.” Pea toe ‘ia, Sione 9:5 na’a Ne pehē, “ʻI heʻeku kei ʻi māmani ko e maama au ʻo māmani.” Ko e maama ‘a e me’a ‘oku ne fakahā’i, fakamatala’i mo faka’ilo. ‘Ia Saame 119:105, na’e tohi ai ‘e he tangata sāme, “Ko hoʻo folofola ko e tūhulu ia ki hoku vaʻe, mo e maama ki hoku hala.”

Ko e mo’ui ta’e kau ai ‘a Kalaisi ko e mo’ui ‘i he mātu’aki fakapo’uli lōlō mo e ‘ikai ha ‘amanaki lelei. ‘E ‘ikai te ke lava ‘ilo’i kohai koe ‘itu’a meiate Ia, he ‘oku ‘iate Ia pē—‘i he’ene maama—‘oku lava ke ‘ilo’i ai kohai mo’oni koe mo ho anga’itangata totonu. ‘Oku fakahā ‘e he Tohitapu ‘oku ‘iate Ia ‘a e matavai mo’ui: ‘i he’ene maama te tau matā ‘a e maama (Saame 36:9). Haleluia!

Kapau te ke ngāue ‘aki ‘a e maama kotoa ‘o mamani ke fakamatala’i ho mo’ui, kuo pau keke ‘ilo ‘a e ngaahi me’a ‘oku ‘ikai te ke sai’ia ai. Ka ‘i he’ene maama, ‘oku ke lelei ‘aupito mo fonu lāngilangi. Ko e maama ‘a e ‘Otua—‘Ene Folofola—‘oku fakahā’i kohai koe, koeha ‘oku ke ma’u, mo ia ‘oku ke mafeia ‘ia Kalaisi. ‘ONU ke lava ngāue‘aki ‘a e misini-faka’ata ke sio ai ki he sino ‘o e tangata, ka ko e Folofola ́ pē ‘oku ne faka’ilo ‘a e Tokotaha lahi ‘oku nofo ‘iate koe.

‘Oku ‘ikai ngata pē ‘ene fakahā ‘a e ngaahi koloa kuo tuku kiate koe mo ho ngaahi totonu ‘ia Kalaisi, ‘oku toe fakahoko foki ‘iate koe ‘e he Folofola ‘a e ngaahi liliu ‘oku faitatau mo e fekau ‘oku ne ‘omi. ‘Ikai koia pē, ‘oku tataki koe mo takiekina ‘e he Folofola ‘i he finangalo haohaoa ‘o e ‘Otua ma’a ho’o mo’ui, ‘o hifoaki kiate koe ‘a e poto ke fakakakato ia.

‘I ho’o ako ‘a e Folofola ‘a e ‘Otua mo fakalaulauloto ai,tekema’u‘aemaama‘o‘ilokoehatonuiakefai‘ihe ta’u fo’ou ni. Te ke ma’u ‘a e maama koeha ‘a e taumu’ua ke fokotu’u, mo e ngaahi laka pau ke fai koe’uhi ke fakakakato ‘a e ngaahi taumu’a ko ia. Te ke ma’u ‘a e vavanga mo e ‘ilo ke fakafeangai lelei ‘aupito mo ho ngaahi faingāme’a. Te ke ‘a’eva ‘i he lavame’a, mo’uilelei, tu’umālie, melino, mo e mālohi. ‘Oku pau eni, kapau te ke ‘a’eva ‘i he maama mo sio ‘aki ‘a e maama ‘a e ‘Otua – ko ‘Ene Folofola.

Lea’aki

‘Oku ou ‘a’eva ‘i he maama ‘o e mo’ui, ‘o fakakakato ‘a e fiangalo haohaoa ‘o e ‘Otua ma’a ‘eku mo’ui. ‘Oku ‘i hoku laumālie ‘a e maama ‘a e ‘Otua, ke u ‘ilo, mou ‘a’eva ‘i hoku tofi’a ‘ia Kalaisi Sisū. Mālo ‘e Tamai lelei lahi, ho tataki au ‘aki ho maama, ‘i he hala ‘o e tu’ukimu’a mo e lelei ‘aupito, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

Saame 119:130; ‘Isaia 2:5

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 1, Senesi 1-2

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 5:33-42, Nehemaia 3

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square