Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

DASAL NG KALIGTASAN


Kami ay nagtitiwala na kayo ay pinagpala sa pamamagitan ng debosyonal na ito. Inaanyayahan namin kayo na gawing Panginoon ng inyong buhay si HesuCristo sa pamamagitan ng panalangin na ito:

“Mahal na Panginoong Dyos, ako ay naniniwala ng buong puso kay HesuCristo, Anak ng Dyos na buhay. Ako ay naniniwalang Siya ay namatay para sa akin at ang Dyos ay binuhay Siya mula sa mga patay. Ako ay naniniwalang Siya ay buhay ngayon. Inaamin ko sa pamamagitan ng aking bibig na si HesuCristo ang Panginoon ng aking buhay mula sa araw na ito. Sa pamamagitan Niya at sa Kaniyang Pangalan, Ako ay mayroong buhay na walang hanggan; Ako ay ipinanganak na muli (Born Again). Salamat Panginoon, sa pagliligtas ng aking kaluluwa! Ako ngayon ay isa ng anak ng Dyos! Alleluyah!

Binabati Kita! Ikaw ay isa ng ganap na anak ng Dyos. Upang makatanggap ng mga impormasyon kung paano lumago bilang isang Kristyano, mangyaring makipag- ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga numero sa ibaba:

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook