Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Itinalaga Para Maging Produktibo


Martes 2

Itinalaga Para Maging Produktibo

Ang katulad niya’y isang punong kahoy sa tabing batisan, Sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan, At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay (Mga Awit 1:3, MBB).

Dinala tayo ni Hesus sa isang buhay ng kapangyarihan, pagiging mabunga at pagiging produktibo. Ang katotohanang ito ay ipinahayag sa Juan 15:16 kung saan sinabi Niyang, “Ako’y hindi ninyo hinirang, nguni’t kayo’y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo’y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo.” Ipinapaalam Niya sa’yo na ikaw ay pinili, itinalaga, inatasan at hinirang para magdala ng walang katapusang mga resulta.

Ibig sabihin nito ay ginawa ka Niyang mabisa at epektibo: “Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo...” (Mga Gawa 1:8). Ito ang pag – iisip na dapat mong gawin sa bawat gawain sa taong ito. Merong idinagdag na biyaya para sa’yo. Ang Panginoon ang gumagawa sa’yo na nagbibigay sa’yo ng pagnanais at kakayahang makasunod sa Kaniya (Filipos 2:13, ASNB).

Basahing muli ang napakagandang paglalarawan ng Mang – aawit sa ekstraordinaryong buhay na ito ng pagiging produktibo at kahusayan na kung saan ay dinala ka ng Dyos dito: “Ang katulad niya’y isang punong kahoy sa tabing batisan, Sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan, At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay” (Mga Awit 1:3, MBB). Gawin mo itong araw – araw na pagninilay – nilay at pagpapahayag. Ideklara paminsan - minsan na, “Ako’y parang punong kahoy sa batisan, at nagdudulot ako ng mga mahuhusay na resulta. Ako’y mabunga at produktibo!”

Pwede mong gawin ang anumang bagay; pwede kang maging anuman; pwede mong makuha ang anuman; pwede kang pumunta saanman; pwede kang maging kung ano ang pinili mong maging. Ito ang buhay na binigay ng Dyos sa’yo; ito’y isang buhay ng katuwiran na may pamamahala, kung saan ay pinararangalan at binibigyang – lugod Siya sa pamamamagitan ng pagiging mabunga sa bawat mabubuting gawa, habang ikaw ay lumalago sa kaalaman Niya.

Pag - amin

Ako’y pinalakas, pinatibay, at pinasigla para sa tagumpay at kahusayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Salita ng Dyos, at ng kalakasan ng Espiritu. Ako’y itinalaga sa isang buhay ng pagiging mabunga at produktibo, yumayabong sa templo ng Panginoon, na nagdadala sa Kaniya ng karangalan, at nagdadala ng masaganang bunga sa Kaniya sa katuwiran. Pagpalain nawa ang Dyos!

Karagdagang Pag – Aaral:

Mga Awit 92:12-15; Mga Kawikaan 11:28; Jeremias 17:7-8

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo ,2 Genesis 3-5

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 6:1-8, Nehemias 4-5

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook