Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Walang Hanggang Tagumpay At Kaluwalhatian Kay Cristo Hesus


Miyerkules 3

Walang Hanggang Tagumpay At Kaluwalhatian Kay Cristo Hesus

Datapuwa’t salamat sa Dios, na laging pinapagtatagumpay tayo kay Cristo, at sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa kaniya sa bawa’t dako (2 Corinto 2:14).

Para sa mga nakakaunawa sa Ebanghelyo ni HesuCristo, at ang dahilan kung bakit dumating si Cristo, ang buhay ay hindi puno ng “mga tagumpay at mga kabiguan”, kundi isa sa walang hanggang tagumpay at kaluwalhatian kay Cristo Hesus. Bilang isang anak ng Dyos, tinawag ka para mamuhay sa kaluwalhatian sa bawat araw ng iyong buhay; sa tagumpay sa bawat sitwasyon. Ang matagumpay na buhay ang iyong mana, dahil itinaas tayo ng Dyos, at alang – alang kay Cristo ay inililuklok tayo sa langit na kasama Niya (Efeso 2:6. ASNB).

Ikaw ay pinaupong kasama ni Cristo “Sa kaibaibabawan ng lahat na pamunuan, at kapamahalaan, at kapangyarihan, at pagkasakop, at sa bawa’t pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating” (Efeso 1:21). Ikaw ay nakaupo sa kaibabawan ng diyablo at sa mga kampon ng kadiliman, at sa mga negatibong impluwensya nitong mundo. Napagtagumpayan mo na sila! Magkaroon ng mentalidad na hindi ka pwedeng matalo o malamangan.

Walang anumang bagay sa mundong ito ang pwedeng matagumpay na tumayo laban sa’yo, dahil “lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan” (1 Juan 4:4). Ikaw ay iniligtas, inilipat, mula sa mga kapangyarihan ng kadiliman, at inilipat sa Kaharian ng Kaniyang Anak na iniibig, na nanguna sa’tin sa matagumpay na paglalakbay ng buhay; isang walang hanggang parada ng tagumpay!

Maninindigan sa panananampalataya laban sa pagkakasakit, karamdaman, kamatayan, kay Satanas, at sa kaniyang mga manipulasyon. Panatilihin ang tagumpay mo kay Cristo Hesus. Ang buhay kay Cristo ay isang labis na buhay; ito’y araw – araw na pagpapahayag ng matagumpay na pamumuhay! Sinasabi sa Bibliya na, “Si Cristo sa’yo, ang pag – asa ng kaluwalhatian”; ibig sabihin niyan ang kaluwalhatian ay dumating na ngayong si Cristo ay nasa’yo. Na nasa’yo si Cristo ay nangangahulugan na ang tagumpay ay dumating; ang kasaganaan ay dumating, ang kalakasan ay dumating. Alleluyah! Napakaganda ng buhay na ibinigay Niya sa’tin; isang buhay ng tagumpay, kaluwalhatian at pamamahala, sa pamamagitan ng Salita at ng Banal na Espiritu.

Pag - amin

Nagpapatuloy ako ngayon, sa tagumpay at pamamahala kay Satanas, sa mga kampon ng kadiliman, at sa kalagayan ng buhay. Nararanasan ko ang kapagyarihan at supernatural na biyaya ng Dyos ngayon, sa pagpapahayag ko ng samyo ng kaalaman ni Cristo, sa bawat lugar, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

1 Corinto 15:55-57; 1 Juan 4:4; Romano 8:35-37

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 3, Genesis 6-8

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 6:9-15, Nehemias 6

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square