Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ko ‘Etau Kakato (Fonu) ‘Iate Ia


Tu‘apulelulu 4

Ko ‘Etau Kakato (Fonu) ‘Iate Ia

He ʻoku nofo fakamoʻomoʻoni kiate ia hono mātuʻaki fonu ʻo e ʻOtua. Pea ʻoku fakafonu ʻakimoutolu ʻiate ia, ʻaia ko e ʻulu ʻo e pule kotoa pē mo e mālohi (Kolose 2:9-10).

Ko e kānokato ‘o e faka’otua na’e novo kotoa ‘ia Sisū Kalaisi. ‘Oka ke sio kia Sisū, ‘oku ke mamata ki he fonu ‘o e ‘Otua; ko Ia ‘a e ‘afio’anga ‘o e ‘Otua kakato. ‘Oku tatau ai pē pe ‘oku ke tui ki ai pē ‘ikai ‘oku ‘ikai mahu’inga ia. ‘E lava keke sio kiate Ia pea ke pehē ko e tangata pe Ia, hangē ko ‘enau lau ‘i he ngaahi ‘aho ‘o e Tohitapu, ka ko e ‘Otua Ia tonu.

Ko e fo’i “fonu” he’etau folofola ‘o e ‘aho ni ko e lea Kaliki “pleroma” ‘oku ‘uhinga ko e mātu’aki kakato; ‘o ‘ikai hama ha me’a totonu; ‘oku ‘ikai ha nounou ai; ko e mātu’aki kakato haohaoa. Pea ko e me’a mātu’aki fakaofo kau ki heni ko e fakahā ‘e he Folofola, “’Oku ke kakato (fakafonu) ‘iate Ia ‘a ia ko e ‘ulu ‘o e pule kotoa pē mo e mālohi.”

‘Oka sio ‘a e ‘Otua kiate koe, ‘oku ne matā ‘a e mātu’aki kakato; ko e me’a kotoa pē ‘oku ke fiema’u ki he mo’ui mo e anga faka’otua ‘oku ‘iate koe: “ʻO fakatatau ki he foaki kiate kitautolu ʻe heʻene mālohi fakaʻotua ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki he moʻui mo e angafakaʻotua, ʻi he ʻilo kiate ia kuo ne uiuiʻi ʻakitautolu ki he hakeʻaki mo e māʻoniʻoni” (2 Pita 1:3). ‘Oua tali ke nofo mo e ongo’iloto ‘o e masiva; ‘o hangē ‘oku ‘i ai ha me’a ‘oku ‘ikai te ke ma’u; mo’ui ‘a e mo’ui mā’olunga ‘ia Kalaisi.

Ko e fuoloa ange ho fakakaukau, “Kapau pe ‘e fai ē pē ko ē ‘e he pule’anga ma’aku; kapau pe ‘e foaki ‘e me’a ‘a e me’a ko eni ma’aku, ‘e lelei ‘eku mo’ui,” ‘oku ke vete heni ‘a e ta’e-kakato, pea ‘oku hala ia. ‘Oku ke kakato ‘i he fonu ‘a Kalaisi. ‘Ai ke nofoma’u ‘a e ‘iloloto ko eni ‘iate koe. Fakamo’oni ki ai. Mo’ui ‘aki ia!

Ko e me’a ‘oku totonu keke toutou lea’aki ko e, “’E Tamai, ‘oku ‘ikai ha me’a te u tokanga ki ai, koe’uhi ‘oku ou ma’u ‘a e me’a kotoa pē! ‘Oku ou kakato (fonu) ‘ia Kalaisi! ‘Oku ou ma’u koloa he’ene ma’u koloa; ‘oku ‘ikai ha nounou ‘i he’eku mo’ui, ka ko e fonu.” Fai eni he ‘ilopau mo ma’u pē, pea te ke a’usia ko e lea’aki pe ha hingoa ‘o ha me’a ‘oku ‘omi ia ki ho mamani. ‘Oku ‘a’au ‘a e mamani ko eni! Haleluia!

Lotu

‘Apā Tamai, ‘oku ou fakamālo kiate koe ko e lotolotonga ‘o Kalaisi ‘iate au, ‘i he tokotaha ko e Laumālie Mā’oni’oni. Kuo u maau ki he mo’ui koe’uhi ‘oku nofo’ia au ‘e he tokotaha kehekehenga fai fokotu’utu’u, pea ‘oku ou kakato ‘ia Kalaisi. Koia, ‘oku ‘ikai te u masiva pē fiema’u ha me’a: ko e fakakaukau fo’ou, fakalotolahi, koloa, tu’umālie, mo e ngaahi lelei kotoa ‘a e ‘Otua ‘oku ‘i hoku laumalie, pea ‘oku ou ‘omi kinautolu kitu’a mei he kakato ‘i hoku laumalie, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

Saame 82:6; Ngāue 17:28; Sione 17:22-23

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 4, Senesi 9-11

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 7:1-11 Nehemaia 7-8

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square