Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Walang Hanggang Tagumpay At Kaluwalhatian Kay Cristo Hesus


Biyernes 5

Ang Pakikisama Natin Sa Kaniya

Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo (1 Juan 1:3). ​

Ang pakikisama ay nangangahulugang pakikiisa. Ito’y isang pagtitipon – tipon; isang pagsasama. At sa konteksto ng ating pambungad na talata, nangangahulugan ito bilang nasa parehong uri ng Dyos. Dinala tayo sa isang hindi mapaghihiwalay na pakikiisa sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. Hindi nakapagtatakang tinawag tayo ni Pedro na “kasamahan ng uri-ng-Dyos”; kabahagi ng banal na katangian” (2 Pedro 1:4).

Ang parehong buhay na dumadaloy sa puno (si Hesus), ay dumadaloy sa mga sanga (ang simbahan), dahil tayo ay kaisa Niya. Ito ay isang kahanga - hangang bagay tungkol sa ating Kristyanismo; ang ating pakikiisa sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Hesus. Sinasabi sa Bibliya na, “Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin” (1 Corinto 1:9).

Paano kang magiging hikahos, mahirap, o namumuhay sa isang ordinaryong buhay, kung ikaw ay nasa pakikisama sa Dyos? Bahagi ng kung ano ang ibig sabihin nito ay ikaw ay kasamang tagapagmana ni Cristo! Lahat ng bagay na pag – aari ni HesuCristo ay pag – aari mo, sa parehong paraan na pag – aari Niya ito. ‘Yan ang biyaya ni HesuCristo. Dinala ka Niya sa pakikiisa sa Kaniya mismo. Ang mundo ay pag – aari mo. Mamuhay at lumakad sa ganitong kamalayan.

Walang anumang bagay na pwedeng gumawa laban sa’yo. Sinasabi sa Romano 8:28 na, “At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios...” Hindi mahalaga kung paano naging madilim at malungkot ang mga bagay, ikaw ay isang tagumpay kay Cristo Hesus, dahil ikaw ay nasa liga, sa samahan ng Monarkiya ng sandaigdigan. Nasaan ka man sa mundo, alam ng Dyos, nangangalaga ang Dyos, umuugnay ang Dyos, at iniisip ka ng Dyos para gawan ka ng kabutihan. Magkaroon ng ganitong kamalayan, at babaguhin nito ang pang – unawa mo

sa mundo, at sa sarili mo.

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa pribilehiyo bilang nasa pakikisama sa Inyo, kay Hesus at sa Banal na Espiritu; ang buhay ko ay pinabuti! Ang mundo ay pag – aari ko; Hindi ako limitado; lahat ng bagay ay sa’kin kay Cristo. Ipinapahayag ko ang buhay at karakter ng Espiritu sa aking mundo, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Mateo 5:1-20 Genesis 12-14

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 3, Genesis 6-8

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 7:12-21, Nehemias 9

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook