Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

‘Oua Ongo’iloto Angahala


Tokonaki 6

‘Oua Ongo’iloto Angahala

Pea ka tau ka ‘a’eva ‘i he maama, ‘o hangē ‘oku ‘I he maama ia, ‘oku tau feohi mo ia, pea koe ta’ata’a ‘o Sisū Kalaisi ko hono ‘Alo ‘oku ne fakama’a ‘a kitautolu mei he angahala kotoa pē. (1 Sione 1:7).

Koe’uhi ko e fanau koe ‘a e ‘Otua, ‘oku ‘ikai totonu ke ke siofi pe na’a ke fai ha angahala pē ‘ikai. ‘I hono to e fakalea ‘e taha, ‘oua ‘e ongo’iloto angahala. ‘Oku fakahā ‘i he ‘etau veesi ‘o e ‘aho ni, kapau te tau ‘a’eva ‘i he maama (ko e Folofola) ‘o hangē ‘oku ‘i he maama Ia, ‘e fakama’a ‘a kitautolu ‘e he ta’ata’a ‘o Sisū mei he ‘etau angahala. Kapau ‘oku mo’oni ‘eni (‘oku mo’oni), ta ‘oku ‘ikai totonu ke ke vete ho’o ngaahi angahala ‘i he taimi kotoa pe. Ko e fakatātā, kapau te ke fai ha ngāue hala, te ke pehē, “‘Eiki, fakamolemole ‘eku me’a na’e fai; ‘oku ou ma’u ho’o fakamolemole ‘i he Huafa ‘o Sisū” pea ko ia pē. Te ke fehu’i, “’Oku faingofua pehē?” ‘Io ‘oku mātu’aki faingofua.

Na’e ‘ikai fakahā ‘e he ‘Otua ke ke kole fakamolemole kiate Ia. ‘I he taimi ‘oku ke kole ai ki he ‘Otua ke fakamolemole’i koe, ‘oku hangē ia ha’o kole ke ne fakamo’ui koe. Kapau te ke kole fakamolemole meiate ia, ‘e anga fēfē ho’o ‘ilo kuo Ne fai eni? ’I he founga tatau, kapau te ke kole ki he ‘Otua ke fakamo’ui ho laumalie, ‘e founga fēfē ho’o ‘ilo kuo ne ‘osi fakamo’ui ‘akoe. ‘E ‘ikai te ke ‘ilo, he ‘oku ‘ikai ha toe me’a ia ‘e toe ke Ne fai kau mo ho fakamo’ui, he kuo Ne ‘osi fai kotoa ia.

Ko ia ai, ko e me’a kuo pau ke ke fai, ko e ma’u ‘a e fakamo’ui; ka ‘oku ‘ikai kole ia. Ko e me’a tatau eni fekau’aki mo e fakamolemole; ‘oku ke ma’u ‘a e fakamolemole; ‘oku ‘ikai te ke kole ia ko e ‘uhi na’e lilingi ‘a e ta’ata’a ‘o Sisū Kalaisi ke fakamolemole ai ‘a ho’o ngaahi angahala. ‘Oku ‘I ai ‘a e kakai Kalisitiane ‘e ni’ihi ‘oku nau kole ma’upē ‘a e fakamolemole ki he ‘Otua, pea koe‘uhi ko ’enau kole ‘a ia kuo ne ‘osi foaki, ‘oku ‘ikai leva ke nau fakangāue’i ‘a e tui; kā ko koe ‘oku ke ma’u ‘a e fakamolemole ko e ngāue ‘a ho’o tui. ’I he hili ia, ‘oua te ke toe foki ke ma’u ‘a e fakamolemole ki he angahala tatau, na’a mo e taimi ‘oku ‘oku ‘omi ai ‘e Setane ki ho’o ongo’iloto ‘a e angahala koeni.

Kuo ‘osi fufulu mo fakama’a ‘a koe mei ho’o ngaahi angahala. ‘Oku fakahā ‘ia Kolose 1:21-22, “Pea ko kimoutolu, na’e ‘auhē ko e ngaahi fili ‘i mu’a ‘i loto ‘i he ngaahi ngāue kovi, ka koeni kuo ne fakalelei ‘i he sino ‘o hono kakano, ‘i he mate, ko e ‘uhi ke ne ‘atu ‘a kimoutolu ‘oku mou ma’oni’oni mo ta’emele mo ta’e valokia ‘i hono ‘ao.” Na’e hoko ‘eni kimu’a ho’o fai ha ngāue hala pe tonu. Ko ia ai, faka’ikai’i ke ke ongo’iloto-angahala. Ko e mā’oni’oni koe ‘a e ‘Otua ‘ia Kalaisi Sisū; Ko ia ai ke ke ongo’iloto ‘a e ma’oni’oni.

Lotu

‘Apā Tamai, ‘oku ou fakamālō kiate koe ho’o foaki mai ho ‘Alo, ko Sisū, ke pekia pea mo lilingi ‘a hono ta’ata’a ke fakama’a ai ‘eku angahala. Kuo ‘osi fufulu mo fakama’a au. ‘Oku ou ‘a’eva ‘I he ngāue na’e fai ‘e Kalaisi, ko ia ai, ‘oku ‘ikai ha fakahalaia ma’aku, kuo ‘osi fakatonuhia’i au, ’o tau’atāina kakato mei he ngaahi tukuaki’i ‘a e tevolo, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

Loma 8:1; 2 Kolinitō 5:19-20; Loma 5:7-11

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 5:21-48, Senesi 15-17

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 7:22-32, Nehemaia 10

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square