Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Huwag Maging Conscious Sa Kasalanan


Sabado 6

Huwag Maging Conscious Sa Kasalanan

Nguni’t kung tayo’y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa’t isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan (1 Juan 1:7).

Bilang isang anak ng Dyos, hindi mo dapat binabantayan kung nagkasala ka o hindi. Sa ibang salita, huwag maging conscious o palaisip sa kasalanan. Ang ating pambungad na talata ay sinasabing kung tayo ay lumalakad sa liwanag (sa Salita) tulad na Siya ay nasa liwanag, ang dugo ni Hesus ay awtomatikong nililinis tayo mula sa lahat ng kasalanan. Kung ito ay totoo (at ito’y totoo), kung ganoon ay hindi mo kailangang ipahayag ang mga kasalanan mo sa lahat ng oras. Kung halimbawa ay nakagawa ka ng maling bagay, sabihin mong, “Panginoon patawad po sa ginawa ko; tinatanggap ko po ang kapatawaran sa Pangalan ni Hesus” at ‘yun na ‘yun. Maaari mong itanong na, “Ganun ‘lang ba kadali?” Oo naman.

Hindi sinabi sa’yo ng Dyos na humingi sa Kaniya ng kapatawaran. Kapag humingi ka sa Dyos na patawarin ka, parang humihingi ka sa Kaniya na iligtas ka. Kung humingi ka sa Kaniya ng kapatawaran, kailan mo malalaman na sumagot Siya? Ganundin, kung humihiling ka sa Dyos na iligtas ang kaluluwa mo, paano mo malalaman na niligtas ka na Niya? Hindi mo kailanman malalaman dahil wala Siyang gagawin tungkol sa pagliligtas sa’yo na hindi pa Niya ginagawa.

Kaya, ang kailangan mong gawin ay tanggapin ang kaligtasan; hindi mo hinihingi ito. Ganundin ito sa pagpapatawad; tinatanggap mo ang kapatawaran; hindi mo hinihingi ito dahil ang dugo ni HesuCristo ay binubo para sa kapatawaran ng mga kasalanan mo. Ang ilang mga Kristyano ay palaging humihingi sa Dyos ng kapatawaran, at dahil humihingi sila ng isang bagay na ibinigay na, hindi sila gumagamit ng pananampalataya; dapat kang tumanggap ng kapatawaran bilang pagkilos ng iyong pananampalataya. Pagkatapos, huwag bumalik ulit para tumanggap ng kapatawaran sa parehong kasalanan, kahit na dinadala ito ni Satanas sa iyong kamalayan.

Ikaw ay hinugasan at nilinis na sa iyong mga kasalanan. Sinasabi sa Colosas 1:21-22 na, “At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. Gayon ma’y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo’y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya.” Nangyari ito bago ka pa gumawa ng anumang bagay na tama o mali. Kaya, tumangging maging conscious sa kasalanan. Ikaw ang katuwiran ng Dyos kay Cristo Hesus; kaya, magkaroon ng kamalayan ng katuwiran.

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa pagpapadala ng Inyong Anak na si Hesus, para mamamatay at magbubo ng dugo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan; ako’y nilinis at dinalisay. Lumalakad ako sa tinapos na mga gawa ni Cristo; kaya naman, walang anumag hatol sa’kin. Ako’y pinawalang – sala; malaya mula sa akusasyon ng isang masama, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Romano 8:1; 2 Corinto 5:19-20; Romano 5:7-11

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 5:21-48, Genesis 15-17

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 7:22-32, Nehemias 10

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook