Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ang Pagka-Panginoon Ng Pag - ibig


Linggo 7

Ang Pagka-Panginoon Ng Pag - ibig

Ang salita na kaniyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangangaral ang evangelio ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo (siya’y Panginoon ng lahat:) (Mga Gawa 10:36).

Kapag idineklara mo na si HesuCristo ang Panginoon ng iyong buhay, Siya ay naging Panginoon mo. Ang Panginoon ay nangangahulugang master o may – ari. Ang ilang mga Kristyano ay parang hindi naiisip ito; iniisip nila na si Hesus ay nariyan para sagutin ang kanilang mga dasal at ibigay sa kanila ang anumang gusto nila. Hindi nila Siya kilala bilang Panginoon. Siya bilang Panginoon ng iyong buhay ay nangangahulugang nabubuhay ka para sa Kaniya; Siya ang namamahala sa iyong buhay.

Ang magandang bagay tungkol dito ay hindi Siya malupit na Panginoon; kaya, hindi Niya sinusubukang panghimasukan ang buhay mo o manghimasok sa kagustuhan mo. Siya ay Panginoon sa’yo sa pag – ibig. Ang pagka-Panginoon ni HesuCristo ay ang pagka-Panginoon ng pag – ibig. Nangangahulugan itong pagpapasailalim ng sarili mo sa pag – ibig; ang mapagmahal na kapangyarihan ng Dyos. Tandaan, Siya ay pag – ibig. Kaya, nang si Hesus ay naging Panginoon ng buhay mo, ang pag – ibig ay naging Panginoon ng buhay mo.

Walang pagkamakasarili tungkol kay Hesus; Siya ay pag – ibig ng Dyos na nagkatawang – tao at ipinahayag sa tao. Siya ang buhay na pag – ibig ng Dyos na ipinahayag sa’tin. Hindi mo minamahal ang sarili mo gaya ng pagmamahal ng “Pag – ibig” sa’yo; mas naghahangad Siya para sa tagumpay mo kesa sa paghahangad mo para sa sarili mo. Kapag ito ang naging kamalayan mo, lahat ng mga paghihirap ay matatapos.

Mahal ka ni Hesus higit pa sa pwede mong isipin. Mas sabik at nagmamalasakit Siya para sa’yong kasiyahan, kapayapaan, at kagalakan, kesa sa hinahangad mo para sa sarili mo. Alam Niya ang lahat ng kaloob na gusto mo para sa buhay mo at bawat mabubuting bagay na gusto mo para sa sarili mo, at mas higit Siyang nagnanais para sa’yo. Paglingkuran Siya ng buong puso. Ipagkatiwala sa Kaniya ang buhay mo. Hindi lamang Niya alam ang lahat ng bagay tungkol sa’yo, alam Niya ang lahat tungkol sa kinabukasan mo. Kung wala Siya, walang kinabukasan sa’yo.

Ilagay mo ang sarili mo sa Kaniyang mapag – gabay na mga kamay at hayaan Siyang pangunahan ka. Magpasailalim sa paghahari ng Kaniyang kalooban, payo at karunungan, dahil minamahal ka Niya ng may walang hanggang pag – ibig. Alleluyah!

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa pagka-Panginoon ni Hesus sa buhay ko; ang pagka- Panginoon ng Kaniyang pag – ibig. Inilalagay ko ang sarili ko sa Inyong mapagmahal na mga kamay, nagtitiwala sa Inyo para pangunahan at gabayan ako sa Inyong sakdal na kalooban para sa buhay ko. Lumalakad ako sa landas ng tagumpay lamang, dahil si Hesus ang Panginoon ng buhay ko, ng isip ko, ng katawan, pinansyal at lahat ng tungkol sa’kin; Siya ang aking master, mangingibig, at kaibigan. Luwalhati sa Kaniyang Pangalan magpakailanman!

Karagdagang Pag – Aaral:

Juan 3:16; Juan 16:27; Jeremias 31:3

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 6:1-18, Genesis 18-19

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 7:33-42, Nehemias 11

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square