Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Lumakad Sa Kaniyang Liwanag


Lunes 1

Lumakad Sa Kaniyang Liwanag

Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay saying ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman (Juan 1:4–5).

Sa Juan 8:12, sinabi ni Hesus, “...Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan.” Muli, sa Juan 9:5 ay sinabi Niyang, “Samantalang ako’y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan.” Ang ilaw ang siyang nagpapaliwanag, naglalarawan at nagtatanglaw. Sa Mga Awit 119:105 ay sinulat ng Mga Mang – aawit, “Ang salita mo’y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas.”

Ang mabuhay nang wala si Cristo ay ang mabuhay sa masalimuot na kadiliman at lubos na kawalang pag – asa. Hindi mo kailanman makikilala ang sarili mo sa labas Niya, dahil tanging sa Kaniya lamang – sa kaniyang liwanag – maipapahayag ang tunay mong pagkakakilanlan at pagkatao. Sinasabi sa Bibliya na sa Kaniya ay ang bukal ng buhay: sa Kaniyang liwanag ay makakakita tayo ng liwanag (Mga Awit 36:9). Alleluyah!

Kung gagamitin mo ang lahat ng mga liwanag sa mundo para ipaliwanag ang buhay mo, siguradong makikita mo ang mga bagay na hindi mo gusto. Pero sa ilalim ng Kaniyang liwanag, ikaw ay napakahusay at puno ng kaluwalhatian. Ang liwanag ng Dyos – ang Kaniyang Salita – ay ipinapakita kung sino ka, anong meron ka, at ang mga abilidad mo kay Cristo. Maari mong gamitin ang mga X – ray at makita ang mga buto o anatomiya ng tao, pero tanging ang Salita and nagpapakita ng Lalong Dakila na nakatira sa’yo.

Maliban sa pagpapakita sa’yo ng iyong mga kaloob at mga karapatan kay Cristo, nagbubunga din ang Salita sa’yo ng ganoong mga pagbabago na naaayon sa mensahe na dala – dala nito. Ganundin, pinangungunahan at pinapatnubayan ka ng Salita sa sakdal na kalooban ng Dyos para sa’yong buhay, na

nagkakaloob sa’yo ng karunungan para tuparin ito.

Sa pag – aaral mo ng Salita ng Dyos at pagninilay dito, magkakaroon ka ng liwanag sa mga tiyak na bagay na dapat mong gawin sa bagong taon na ito. Magkakaroon ka ng liwanag sa mga layunin na dapat itakda, at ang mga tiyak na hakbang na gagawin sa pagtutupad ng mga layuning ‘yun. Magkakaroon ka ng mga kaisipan at kaalaman para harapin ng mahusay ang lahat ng iyong mga gawain. Lalakad ka sa tagumpay, kalusugan, kasaganaan, kapayapaan at kalakasan kung ikaw ay lalakad at titingin sa Liwanag ng Dyos – ang

Kaniyang Salita

Pag - amin

Lumalakad ako sa landas ng buhay, tinutupad ang sakdal na kalooban ng Dyos para sa buhay ko. Ang liwanag ng Dyos ay nasa aking espiritu, para malaman, at lumakad sa aking mana kay Cristo Hesus. Salamat po pinagpalang Ama, sa paggabay sa akin sa pamamagitan ng Inyong liwanag, sa landas ng kadakilaan at kahusayan, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Mga Awit 119:130; Isaias 2:5

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 1 Genesis 1-2

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 5:33-42, Nehemias 3

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square