Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Sumang – ayon Sa Salita


Linggo 7

Sumang – ayon Sa Salita​

Sapagka’t kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: Sapagka’t ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas (Romano 10:9-10).

Ang pagpapahayag sa ating pambungad na teksto ay nangangahulugang pagsasalita ng parehong bagay ng naaayon. Kung may isang bagay na sinabi ang Dyos, at sinabi mo ang isang bagay na naaayon sa kung ano ang sinabi Niya, ‘yan ay pagpapahayag. Halimbawa, sinabi ng Salita na ang Panginoon ay sumasa’yo palagi hanggang sa huling panahon. Kaya, huwag sabihing, “Oh Panginoon, sumaakin ka”; ang magsalita ng ganyan ay pagsasalungat sa Salita ng Dyos. Dapat mong sabihin na, “Panginoon, pinasasalamatan ko po Kayo dahil Kayo ay sumasaakin palagi.”

Sinasabi sa Bibliya na, “Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila’y magkasundo?” (Amos 3:3). Ang paraan para lumakad ng sang - ayon sa Dyos ay ang gawin ang Kaniyang Salita o kumilos ng nakahanay sa Salita; ‘dyan kung nasaan ang pagpapala: “Nguni’t ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa” (Santiago 1:25).

Ang ating pambungad na talata ay nagsasabing, “kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka.” Ang sinuman, bilang pagtugon dito, na nagpapahayag ng pagka-Panginoon ni Hesus, sumasampalataya na Siya ay binuhay ng Dyos mula sa mga patay, ay iniligtas at hindi kailanman mapupunta sa impyerno. Ganunpaman, kung pagkatapos na magpahayag ang isang tao ay magpapatuloy na sabihing, “Hindi ko alam kung ako ba ay ligtas o hindi,” tinanggihan nila ang kanilang kaligtasan.

Huwag kailanman magsalita laban sa Salita ng Dyos. Huwag isawalang – bisa ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga salita na sumasalungat sa kalooban ng Dyos para sa’yo. Ang daan para sa palaging makulay, palaging maluwalhati at matagumpay na buhay ay ang pagsasalita ng Salita ng Dyos lamang, anuman ang mga pangyayari. Walang sapat na problema sa mundo ang makakahadlang sa pag – unlad mo kung ikaw ay magsasalita at mamumuhay ng naaayon sa Salita ng Dyos.

Panalangin

Ako’y namumuhay at lumalakad sa kalusugan, kasaganahan, at sa lahat ng mga kapakinabangan ng kaligtasan kay Cristo. Ang Pangalan ni Hesus ay ipinangalan sa’kin, at namumuhay ako ng matagumpay, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, umaapaw sa tagumpay sa tagumpay, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

2 Corinto 4:13; Hebreo 13:5-6

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 6:19-7:1-6 Genesis 20-22

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 7:43-53, Nehemias 12

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square