Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Isang Ganap Na Bagong Buhay


Martes 9

Isang Ganap Na Bagong Buhay​

Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging mga bago (2 Corinto 5:17).

Ang terminong “ipinanganak na muli” o “born again” ay hindi isang relihiyosong salitang gamit na gamit na, na nangangahulugan ng pagsisimula muli. Kapag tinanong mo ang ilang mga Kristyano kung paano nila nalalaman na sila ay ipinanganak na muli, ang ilan ay sasagot ng, “Alam ko na ako’y ipinanganak na muli, dahil ang mga bagay na ginagawa ko dati ay hindi ko na ginagawa. Binago ko ang mga paraan ko, at ngayon, kakaiba na akong kumilos.” Ang pagiging ipinanganak na muli ay higit pa kesa ‘dyan. Ang tinanggap mo nang ikaw ay ipinanganak na muli ay isang ganap na bagong buhay. Walang ganoong bagay tulad ng “Ang mga bagay na ginagawa ko dati ay hindi ko na ginagawa,” dahil ang tao na gumawa ng ganoong mga bagay ay patay na. Hindi na siya umiiral kahit kailan.

Nang tinanggap mo si Cristo sa buhay mo, isang bagay ang talagang nangyari: ang espiritu mo ay nilikhang muli. Ikaw ay ipinanganak sa Salita ng Dyos at sa Espiritu ng Dyos. Meron ka ng buhay, katangian at karakter ng Dyos. At kapag ang isang tao ay may buhay, katangian at karakter ng Dyos, maaari lamang siyang mabuhay tulad ng Dyos. Kaya, ang pagiging ipinanganak na muli ay talagang pagtanggap ng katangian – ng – Dyos; nagiging isang kasamahan ng uri – ng – Dyos.

Sinasabi sa Romano 6:6 na, “Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo’y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan.” Ang dati mong buhay o katangian ay hindi nakahinto; siya ay patay na; ikaw ay naging isang bagong tao; isang hindi pa kailanman umiiral noon; isang walang nakaraan. Sa presensya ng Dyos, lahat ng bagay bago ka ipinganak na muli, at lahat ng bagay na ginawa mo bago ka ipanganak na muli ay walang rekord. Hindi ito isang pangako. Ito ay isang pahayag ng katotohanan sa Salita.

Kung hindi mo alam ang tungkol dito, maaaring nahihirapan ka sa nakaraan mo o sa mga kasalanan na ginawa mo bago ka ipinanganak na muli. Ito, karaniwan, ay pwede kang gawing hindi epektibo sa mga bagay ng Dyos. Hindi; hindi ka isang makasalanan. Ikaw ang katuwiran ng Dyos kay Cristo Hesus, dahil ikaw ay ipinanganak na muli. Sinasabi sa 2 Corinto 5:21 na, “Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo’y maging sa kaniya’y katuwiran ng Dios.”

Lumakad sa kamalayan ng iyong katuwiran, at sa bagong buhay kay Cristo: “Tayo nga’y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo’y makalalakad sa panibagong buhay” (Romano 6:4).

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa Inyong Salita at sa kapangyarihan nito upang gawin ako kung ano ang sinasabi nito. Nabubuhay ako sa nakahihigit na buhay, lumalakad sa Inyong kaluwalhatian at sa pamamahala ng Espiritu, dahil ako’y ipinanganak na muli. Ang mga limitasyon at mga hamon ng nakaraan, ang mga problema, mga sakit, mga karamdaman at mga impeksyon ay lumipas na, at ngayon, nabubuhay ako sa tagumpay, katuwiran, kapayapaan at kagalakan magpakailanman, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Colosas 3:9; 2 Corinto 5:21

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 7:7-29, Genesis 23-24

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 7:54-60, Nehemias 13

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook