Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Mamuhay Sa Ibabaw Ng Mga Sistema


Miyerkules 10

Mamuhay Sa Ibabaw Ng Mga Sistema

Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka’t aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan (Filipos 4:11).

Ang pamumuhay ng Panginoon dito sa lupa ay sobrang kahanga – kahanga. Si Hesus ay inialis mula sa kahinaan ng mundo, ang kahirapan sa paligid Niya at sa kasamaan at kabiguan ng Kaniyang lipunan. Namuhay Siya sa ibabaw, at lagpas pa sa pamahalaan at mga sistema sa panahon nang Siya ay lumakad sa mundo.

Hindi natin natagpuan si Hesus na nakikialam sa kanilang mga pulitika o sinusubukang gumawa ng bagay tungkol sa kanilang ekonomiya. Sa ibang salita, hindi Siya nagdala ng ilang mga kakaiba o makalangit na salapi sa kanilang sistema, pero hindi Siya kailanman ginawang limitado ng pera. Ang pera ay Kaniyang alipin. Siya ay sapat sa Kaniyang sarili. Anuman ang Kaniyang kailangan, hindi Niya kailangang tumawag sa langit; dala Niya ito mula sa loob.

Ito ang buhay na ibinigay Niya sa’tin; ginawa Niya tayong sapat sa sarili, para gumana sa ibabaw at lagpas pa sa mga sistema nitong mundo. Sinabi Niyang ikaw ay nasa mundo, pero hindi sa mundo. Ibig sabihin niyan ay ikaw ay hindi dapat na pamunuan, pamahalaan o impluwensyahan ng mga sistema; ang mga nakakapinsala at nakakasamang impluwensya sa mundo ngayon. Gumaganap ka sa pamamagitan ng iba’t – ibang pamantayan. Maaaring marami sa palagid mo ang naimpluwensyahan, at pinukaw para makompromiso bilang resulta ng kasamaan sa mundo ngayon, pero maging tulad ni Hesus. Huwag dumepende sa mga pangyayari.

Mag – isip at magsalita tulad ni Pablo. Sinabi Niyang, “At pupunan ng aking Dios ang bawa’t kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus” (Filipos 4:19). Sa ika – labing isang talata, habang nasa bilangguan, isinulat niya: “Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka’t aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan (hindi nakadepende sa mga pangyayari)” (Filipos 4:11). Siya ay sapat sa sarili. Isa pa, sinabi niyang, “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin” (Filipos 4:13).

Tumangging maging alipin ng sistema nitong mundo; mamuhay sa ibabaw at lagpas pa dito. ‘Yan ang tanging paraan. Matuto ng Salita ng Dyos at magpalakad ng isang kautusan na mas mataas pa sa kautusan na pinatatakbo ng mga sistema nitong mundo. Sinasabi sa Job 22:29 na, “Pagka inilulugmok ka nila, ay iyong sasabihin: Magpakataas...” Itaas mo ng mataas ang iyong noo at panatilihin ang iyong kahinahunan na pananampalataya. Kapag parang nagsisimulang maramdaman mo ang presure, huwag sumuko, patuloy na isagawa ang Salita. Magkulong ka at salitain ang Salita ng Dyos. Alleluyah!

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa Inyong Salita at sa kapangyarihan nito upang gawin ako kung ano ang sinasabi nito. Nabubuhay ako sa nakahihigit na buhay, lumalakad sa Inyong kaluwalhatian at sa pamamahala ng Espiritu, dahil ako’y ipinanganak na muli. Ang mga limitasyon at mga hamon ng nakaraan, ang mga problema, mga sakit, mga karamdaman at mga impeksyon ay lumipas na, at ngayon, nabubuhay ako sa tagumpay, katuwiran, kapayapaan at kagalakan magpakailanman, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Colosas 3:9; 2 Corinto 5:21

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 7:7-29, Genesis 23-24

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 7:54-60, Nehemias 13

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook