Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Siya Ay Gumagana Sa’yo At Sa Pamamagitan Mo


Huwebes 11

Siya Ay Gumagana Sa’yo At Sa Pamamagitan Mo

Sa makatuwid baga’y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo (2 Corinto 5:19).

Sinasabi sa 2 Corinto 5:19 na, “Sa makatuwid baga’y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kaniya rin...” Kaya, ito’y ang Dyos na gumagana kay Cristo para bigyan ng paningin ang bulag, pakainin ang gutom, damitan ang hubad, pagalingin ang may sakit, ayusin ang pusong bigo, iligtas ang mga taong pinapahirapan ng diyablo at maging buhayin ang patay.

Si Lucas, sa Mga Gawa 10:38, ay nagpatunay dito: “Sa makatuwid baga’y si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya’y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan: na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo; sapagka’t sumasa kaniya ang Dios.” Ang pagpapahirap ay galing sa diyablo, pero banal na pinahiran ng Ama si Hesus, na pinagaling naman ang lahat ng pinahihirapan. Nagpapaalala ito ng mga salita ni Apostol Pablo sa Filipos 2:13: “Sapagka’t Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kaniyang mabuting kalooban.”

Hindi nanghuhula si Pablo; naiintindihan Niya ang mga salita ni Hesus nang sabihin Niya sa Juan 14:10 na, “kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa.” Ito ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa’tin ngayon; Siya ay gumagana sa’yo, ginagawa kang handa at nagdudulot sa’yo na gawin ang kalooban ng Ama. Siya ang gumagawa sa’yo na maging handa para paglingkuran ang Dyos at tinutulungan ka na gawin ito. Siya ay buhay sa’yo. Nagsasalita Siya sa pamamagitan mo at gumagawa sa’yo.

Siya ang abilidad mo. Sinasabi sa 2 Corinto 3:5 na, “Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anoman ay mula sa ganang aming sarili; kundi ang aming kasapatan ay mula sa Dios.” Isipin kung ikaw ay palaging conscious tungkol dito araw – araw at hinahayaan ito na gumana sa buhay mo; hindi ka na magrereklamo kailanman. Ang mga kaisipan tulad ng, “Sana nagagawa ko ito o ‘yan,” ay magiging isang bagay ng nakaraan.

Tumayo mula sa loob! Ideklara kung sino ka kay Cristo, at ang Kaniyang abilidad na gumagana sa’yo. Pagtibayin na gumagawa Siya ng epekto sa mundo sa pamamagitan mo, ayon sa Kaniyang kapangyarihan na gumagana ng mahusay sa’yo. Ideklara na magagawa mo ang lahat sa pamamagitan ni Cristo na nakatira sa’yo, at nagpapalakas sa’yo.

Panalangin

Mahal na Ama, salamat po dahil Kayo ang siyang aktibo, buhay, gumagana sa’kin at sa pamamagitan ko, maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kung ano ang nagbibigay – lugod sa Inyo. Pinalakas ako sa pamamagitan ng Salita at ng Inyong Espiritu, para palaging ipahayag ang Inyong kabutihan, pag – ibig, kabaitan at katuwiran sa mundo ko, sa ganoon ay tinutupad ang Inyong layunin, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Efeso 2:10; Hebreo 10:7; Filipos 1:6

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 8:28-9:1-17 Genesis 27-28

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 8:14-25 Ester 3-4

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook