Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

‘Oku Ke Ma’u ‘a e Ikuna


Falaite 12

‘Oku Ke Ma’u ‘a e Ikuna

Kuo u tala ʻa e ngaahi meʻa ni kiate kimoutolu, koeʻuhi ke mou maʻu ʻa e fiemālie ʻiate au. Te mou maʻu ʻa e mamahi ʻi māmani: ka mou lototoʻa; kuo u ikuʻi ʻa māmani (Sione 16:33).

Ko e ngaahi lea eni ‘a Sisū; lea mālohi lahi, fakalotolahi, mo fakafiemālie! Na’a Ne pehē, “...Te mou maʻu ʻa e mamahi ʻi māmani: ka mou lototoʻa; kuo u ikuʻi ʻa māmani.” Vakai ‘a e ‘iloloto fakaofo. Ko e founga mo’ui eni ‘a Sisū; neongo na’e ‘i he mamani ‘oku fakafiu’i ‘e he pō’uli lahi, faingata’a’ia faka’ekonomika, mahaki, mamahi, mate, ngaahi faingata’a, mo e pole kehekehe, ka na’e mavahe ia mei he ngaahi palōpalema mo e ngaahi mālohi fakakovi’i ‘o Hono ngaahi ‘aho. Na’a Ne ma’u ‘a e ‘atamai ‘o e hau; ‘a e fa’ahinga ‘atamai ‘oku Ne ‘amanaki mai ‘oku tau faingāue ‘aki.

‘Oku fakahā ‘ia 2 Timote 3:12, “’Io, pea ko kinautolu kotoa pē ‘oku loto ke mo’ui anga faka’otua kia Sisū Kalaisi, te nau ‘ilo ‘a e fakatanga.” ‘Oka hoko mai ‘a e ngaahi pole, fakatanga, ngaahi tu’unga-me’a fakamamahi, taimi faingata’a, ngaahi ‘ahi’ahi, mo e ngaahi sivi, fiefia, ‘oua loto faingata’a’ia, koe’uhi kuo ke ‘osi iku’i ‘a kinautolu kotoa. Ko e founga totonu ia ho fakakaukau mo e mo’ui; koe’uhi ‘ia Kalaisi, kuo ke iku’i ‘a mamani. ‘Oku talamai ‘e 1 Sione 4:4, “ʻE fānau ʻofeina, kuo ʻa e ʻOtua ʻakimoutolu, pea kuo mou ikuna ʻa kinautolu: he koeʻuhi ko ia ʻoku ʻiate kimoutolu, ʻoku lahi ia kiate ia ʻoku ʻi māmani.”

‘Oka ko ho ‘iloloto ́ eni, ‘e uesia lelei ‘a e lea ho lotu. ‘Oku tatau ai pē koeha ‘a e ngaahi pole ‘oku ou fehangahangai mo ia, ‘oka kau ka lotu, ‘oku ou pehē “’I he Huafa ‘o Sisū, kuo u iku’i ‘a mamani mo hono ngaahi founga, hono tu’unga faka’ekonomika, ‘ene tāufehi’a, ‘ene masiva, ‘ene fakakovi, ‘ene loto faingata’a’ia, mo ‘ene ngaahi loi.” Ko e ‘uhinga ia ‘oku ‘ikai ha me’a ‘i mamani te ne fakamo’ua au, koe’uhi kuo u iku’i ‘a mamani ‘ia Kalaisi.

Ko e me‘a mo’oni eni kiate kitautolu kotoa pē; ‘oku ‘ikai ko e faka’ofa koe ka ko e hau. ‘Oku ke ‘ia Kalaisi, pea na’a Ne ikuna ‘a mamani ma’a koe. ‘Oua lotu ke ma’u ‘a e ikuna; ‘oua feinga ke ikuna. ‘Oua ‘aukai koe’uhi ke ke ikuna. Kuo ke ‘osi iku’i ‘a Setane, ‘a mamani, mo hono ngaahi founga: “He ko ia kotoa pē kuo fanauʻi ʻi he ʻOtua, ʻoku ne ikuna ʻa māmani: pea ko eni ʻa e mālohi ʻoku ne ikuna ʻaki ʻa māmani, ko ʻetau tui. Ko hai ia ʻoku ne ikuna ʻa māmani, ka ko ia ʻoku tui ko e ʻAlo ʻo e ʻOtua ʻa Sisū?” (1 Sione 5:4-5).

Lotu

Kuo u iku’i ‘a mamani mo hono ngaahi founga; ‘ene ngaahi faingata’a, ngaahi palōpalema, ngaahi fakamamahi mo e ‘ahi’ahi, koe’uhi ‘oku lahi ‘a Ia ‘oku ‘iate au ‘iate ia ‘oku ‘i mamani. ‘Oku ou fakangāue‘i hoku mafai ‘ia Kalaisi ki he mālohi mo e ngaahi tauele ‘o e fili, pea ‘oku ou ikuna ma’u pē, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

Saame 34:19; 2 Timote 3:12; Loma 8:35-39

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 9:18-38 Senesi 29-30

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 8:26-40 ‘Eseta 5-6

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook