Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Meron Kang Tagumpay


Biyernes 12

Meron Kang Tagumpay

Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan (Juan 16:33).

Ito ang mga salita ni Hesus; napaka makapangyarihan, nagbibigay – pag – asa, at nakakaaliw! Sinabi Niyang, “...Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.” Napakagandang kamalayan. Ganito kung paano nabuhay si Hesus; kahit na Siya ay nasa isang mundo na laganap ng masalimuot na kadiliman, ekonomiyang mga kahirapan, pagkakasakit, pagpapahirap, mga kamatayan, mga trahedya, at iba pa. Siya ay labis na nakahiwalay sa mga problema at mga masasamang impluwensya ng Kaniyang panahon. Meron Siyang mapagtagumpay na pag – iisip; ang klase ng pag – iisip na inaasahan Niyang gumana tayo sa ganoon.

Sinasabi sa 2 Timoteo 3:12 na, “Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig.” Kapag ang mga hamon, mga pagpapahirap, mga nakakabalisang sitwasyon, nakaliligalig na panahon, mga pagsubok, at mga tukso ay dumating, lakasan mo ang iyong loob; huwag mataranta, dahil nadaig mo na ang lahat ng ito. Ganyan kung paano ka dapat mag – isip at mabuhay; dahil kay Cristo, nadaig mo ang mundo. Sinasabi sa 1 Juan 4:4 na, “Kayo’y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka’t lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan.”

Kapag conscious ka dito, maaapektuhan nito ang iyong salita ng panalangin. Walang pinagkaiba ang mga hamon na hinaharap ko, kapag nagdarasal ako, idinedeklara ko na “Sa Pangalan ng Panginoong Hesus, dinaig ko ang mundo at ang mga sistema nito, ang mga ekonomiya nito, ang galit nito, ang kahirapan nito, ang kasamaan nito, ang mga depresyon nito, at ang kasinungalingan nito.” ‘Yan kung bakit walang bagay sa mundo ang pwedeng kumuha ng atensyon ko, dahil dinaig ko ang mundo kay Cristo.

Ito’y katotohanan para sa bawat isa sa’tin; hindi ka isang biktima kundi isang mapagtagumpay. Ikaw ay kay Cristo, at ang Kaniyang tagumpay sa buong mundo ay para sa’yo. Huwag magdasal para dumaig, huwag subukang dumaig. Huwag mag – ayuno para pwede kang dumaig. Nadaig mo na si Satanas, ang mundo, at ang mga sistema nito: “Sapagka’t ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios?” (1 Juan 5:4-5).

Panalangin

Dinaig ko ang mundo at ang mga sistema nito; ang mga kaguluhan, suliranin, kahirapan at mga tukso nito, dahil Lalong Dakila Siya na nasa akin, kesa sa nasa sanglibutan. Namamahala ako kay Cristo sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan at mga pakana ng kaaway, at palagi akong matagumpay, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Mga Awit 34:19; 2 Timoteo 3:12; Romano 8:35-39

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 9:18-38 Genesis 29-30

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 8:26-40 Ester 5-6

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square