Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Mag – isip At Magsalita Ng Kasaganaan

January 13, 2018

Sabado 13

Mag – isip At Magsalita Ng Kasaganaan

Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kaniyang mga utos. Ang kaniyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa; ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kaniyang bahay: at ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailan man (Mga Awit 112:1-3).

May mga taong iniisip na ang pinansyal na kasaganaan ay hindi para sa mga Kristyano, at sila ay mali. May tatlong tao na natagpuan natin sa Bibliya na kinilala mismo ng Dyos: sina Abraham, Isaac at Jacob, at sila’y labis na mayaman. Sa Exodo 3:6, sinabi ng Dyos kay Moises, “...Ako ang Dios ng iyong ama ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, at ang Dios ni Jacob.” Basahin ang tungkol sa tatlong indibidwal at ikaw ay hahanga sa lawak ng kanilang kasaganaan.

 

Sinasabi sa’tin sa Genesis 13:2 na si Abraham “... ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at sa ginto.” Sinasabi sa Bibliya ang tungkol sa kaniyang anak na si Isaac na, “At naging dakila ang lalake at lalo’t lalong naging dakila hanggang sa naging totoong dakila. At siya’y may tinatangkilik na mga kawan, at mga tinatangkilik na mga bakahan, at malaking sangbahayan: at kinainggitan siya ng mga Filisteo” (Genesis 26:13-14). Si Jacob ay meron ding parehong testimonya; sinasabi sa Bibliya na, “At ang lalake ay lumagong mainam; at nagkaroon ng malalaking kawan, at ng mga aliping babae at lalake, at ng mga kamelyo at ng mga asno” (Genesis 30:43).

 

Ang kasaganaan ng Dyos ay hindi para sa ilang piling tao; ito’y para sa lahat ng sumusunod, at namumuhay sa pamamagitan ng Kaniyang Salita. Sinabi Niya sa 3 Juan 1:2 na, “Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa.” Bilang isang Kristyano, ikaw ay tagapagmana ng Dyos, at kasamang tagapagmana ni Cristo (Romano 8:17), na ginagawang karapa