Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Mag – isip At Magsalita Ng Kasaganaan


Sabado 13

Mag – isip At Magsalita Ng Kasaganaan

Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kaniyang mga utos. Ang kaniyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa; ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kaniyang bahay: at ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailan man (Mga Awit 112:1-3).

May mga taong iniisip na ang pinansyal na kasaganaan ay hindi para sa mga Kristyano, at sila ay mali. May tatlong tao na natagpuan natin sa Bibliya na kinilala mismo ng Dyos: sina Abraham, Isaac at Jacob, at sila’y labis na mayaman. Sa Exodo 3:6, sinabi ng Dyos kay Moises, “...Ako ang Dios ng iyong ama ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, at ang Dios ni Jacob.” Basahin ang tungkol sa tatlong indibidwal at ikaw ay hahanga sa lawak ng kanilang kasaganaan.

Sinasabi sa’tin sa Genesis 13:2 na si Abraham “... ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at sa ginto.” Sinasabi sa Bibliya ang tungkol sa kaniyang anak na si Isaac na, “At naging dakila ang lalake at lalo’t lalong naging dakila hanggang sa naging totoong dakila. At siya’y may tinatangkilik na mga kawan, at mga tinatangkilik na mga bakahan, at malaking sangbahayan: at kinainggitan siya ng mga Filisteo” (Genesis 26:13-14). Si Jacob ay meron ding parehong testimonya; sinasabi sa Bibliya na, “At ang lalake ay lumagong mainam; at nagkaroon ng malalaking kawan, at ng mga aliping babae at lalake, at ng mga kamelyo at ng mga asno” (Genesis 30:43).

Ang kasaganaan ng Dyos ay hindi para sa ilang piling tao; ito’y para sa lahat ng sumusunod, at namumuhay sa pamamagitan ng Kaniyang Salita. Sinabi Niya sa 3 Juan 1:2 na, “Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa.” Bilang isang Kristyano, ikaw ay tagapagmana ng Dyos, at kasamang tagapagmana ni Cristo (Romano 8:17), na ginagawang karapatan o mana mo ang kasaganaan. Lahat ng kayamanan sa mundong ito ay sa’yo. Ganito kung paano ka dapat mag – isip. Sinasabi sa 1 Corinto 3:21 na ang lahat ng bagay ay sa’yo; maniwala, mag – isip at magsalita ng naaayon. Magkaroon ng kamalayan ng kasapatan at labis na kasaganaan.

Kung nagsusumikap ka sa buong buhay mo sa kakulangan, kagustuhan at kahirapan, ang kailangan mo ay isang bagong direksyon; isang bagong pag – iisip. Baguhin ang iyong pananalita, ang iyong kamalayan, at ang iyong pag – iisip, at ang sitwasyon mo ay magbabago. Sinasabi sa Romano 12:2 na, “At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip...” Mag – isip at magsalita ng kasaganaan hanggang sa ang buo mong mentalidad ay hindi lamang maisaayos kundi mapalitan ng mga posibilidad ng masaganang buhay.

Pag - amin

Bilang binhi ni Abraham, at tagapagmana ng buong mundo, ang kasaganaan ko ay hindi limitado; lahat ng bagay ay sa’kin! Naglalagay ako ng kayamanan tulad ng alakibok at lumalakad ako sa kaharian ng labis na kasaganaan, kung saan malugod akong natutustusan sa bawat mabubuting bagay, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Isaias 60:11; Zakarias 1:17; 2 Corinto 9:8

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 10:1-23 Genesis 31-33

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 9:1-9 Ester 7-8

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook