Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Palaging Tumugon Sa Tawag Para Magbigay


Linggo 14

Palaging Tumugon Sa Tawag Para Magbigay

Magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya (2 Corinto 9:7).

Isang mahalagang pagpapala na dapat mong nasain at naisin para lumakad ay ang biyaya ng pagbibigay. Ang pagbibigay ay isang biyaya. Kapag ang biyayang ‘yan ay gumagana sa buhay mo, bawat oportunidad na magbigay ay nagiging isang pagdiriwang para sa’yo, lalo na at nalalaman mo na ang Dyos ang palaging huling nagbibigay. Walang sinuman ang pwedeng higitan Siya. ‘Yan kung bakit sa tuwing sinasabi Niya sa’yo na magbigay o kapag merong isang tawag para magbigay, tumugon agad. Ito ay isang bagay na dapat mong sinasadyang sanayin.

Ang ilan ay pinanghahawakan ng mali ang bagay na dapat nilang ibigay sa Panginoon, hindi iniisip na humihingi lamang ang Dyos sa’tin para tayo ay maibunsod sa susunod na antas ng ating kasaganaan sa Kaniya. Isa pang dahilan na dapat kang palaging maagap na magbigay ay ang pinansyal na binhi mo sa Dyos ay pwedeng minsan na magsilbing pantubos para sa buhay mo laban sa masama. Sinasabi sa Kawikaan 13:8 na, “Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kaniyang mga kayamanan...”

Kailangan mong mapagtanto na kahit na si Satanas ay isang natalong kaaway, siya ay isang rebelde, na patuloy na naghahanap para siluin o linlangin ang bayan ng Dyos. Huwag siyang bigyan ng pagkakataon sa buhay mo. Ang pagtatanim ng espesyal na mga pag – aalay ng binhi o seed offerings ay isa sa siguradong paraan para alisin ang bawat harang na nilalagay niya sa landas mo.

Lumaganap ang mga testimonya ng mga taong nailigtas sa mahirap o malubhang mga sitwasyon pagkatapos nilang magbigay ng espesyal na pag – aalay ng binhi. Ang pag – aalay na ‘yun ang naging pantubos para sa kanilang mga buhay! Marami sa Bibliya ang nakaranas, at nagdulot ng mga mapaghimalang tagumpay sa pamamagitan ng kanilang handog na pagbibigay.

Sinasabi sa Lucas 6:38 na, “Mangagbigay kayo, at kayo’y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagka’t sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin.” Ang pangako ay sa nagbibigay. Pararamihin ng Panginoon ang itinanim mong binhi, at magdudulot sa’yo na magmana ng mas dakilang yaman sa pagbibigay mo.

Ganundin naman, ang mga pagpapala sa pinansyal na pagbibigay ay hindi kinakailangang maging pera. Merong ilang mga pagpapapala na dumarating sa’yo bilang isang nagbibigay, ilan dito ay mas higit pa kesa sa mismong mga kapalit na halaga. Kaya, sa bawat oras na meron kang pagkakataon na magbigay, maging excited, dahil ibig sabihin nito ay ang Espiritu ng Dyos ay gumagawa ng bagay sa buhay mo na magbibigay epekto sa landas ng tadhana mo.

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo dahil ang Inyong biyaya na magbigay ay gumagana sa buhay ko. Masaya at masagana akong nagbibigay palagi, ng walang pagpipigil, dahil nakikilala ko na Kayo po ang pinanggagalingan ko; ang kasaganaan ko ay nanggagaling sa Inyo. Pinasasalamatan ko po Kayo sa pagpapalago ng Inyong biyaya at kapasidad sa’kin na magbigay at maging isang pagpapala, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

2 Corinto 9:8; Mga Awit 20:1-3; Mga Awit 50:14-15

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 10:24-42 Genesis 34-35

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 9:10-20 Ester 9-10

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook