Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Tali Lelei Ma’u Pē ‘a e Ui Ki He Foaki


Sāpate 14

Tali Lelei Ma’u Pē ‘a e Ui Ki He Foaki

Ke foaki ʻe he tangata taki taha ʻo hangē ko ia kuo pau hono loto ki ai, kae ʻikai ʻi he mamahi, pe ʻi hono puleʻi: he ʻoku ʻofa ʻa e ʻOtua ki ha foaki fiefia (2 Kolinitō 9:7).

Ko e taha ‘o e tāpuaki mahu’inga keke holi ki ai mo fiema’u ke ‘a’eva ma’u ai ko e kelesi ‘o e foaki. Ko e foaki ́ ko e kelesi. Ko e taimi ‘oku ngāue ai ‘a e kelesi ko eni ‘i ho’o mo’ui ko e faingamālie kotoa ke fai ‘a e foaki ‘e hoko ia ko e kātoanga fakafiefia kiate koe, tautefito ‘i ho’o ‘ilo ko e ‘Otua ́ ‘e fai ‘a e foaki faka’osi. ‘E ‘ikai ha taha ‘e lahi hake ‘ene foaki ‘iate Ia. Ko e ‘uhinga ia ko e taimi kotoa te Ne tala ai kiate koe ke foaki pē ‘i ai ‘a e ui ke foaki, tali vave ia. Ko e me’a eni keke fai ‘ilopau ma’u pē.

‘Oku pīkitai ta’etotonu ‘a e ni’ihi ki he me’a ‘oku totonu ke nau foaki ki he ‘Eiki, ‘o ‘ikai ‘ilo ‘oku fekau kitautolu ‘e he ‘Otua ke tau foaki koe’uhi kae hakeaki’i kitautolu ki he tu’unga hoko ‘o e tu’umālie ‘iate Ia. Ko e taha ‘o e ‘uhinga ‘oku totonu ke tau fakavave ke foaki tō-pa’anga ki he ‘Otua he ko e totongi huhu’i ia ‘i he taimi ni’ihi ho mo’ui mei he kovi. ‘Oku fakahā ‘ia Palōvepi 13:8, “Ko e koloa ʻa e tangata ko e huhuʻi ia ʻo ʻene moʻui....”

‘Oku totonu keke ‘ilo neongo kuo fakatokalalo ‘a Setane ko ho fili, ka ko e angatu’u ia, ‘e kei kumi ma’u pē ke faka’efihia’i ‘a e kakai ‘a e ‘Otua. ‘Oua tuku ha faingamālie kiate ia ‘i ho mo’ui. Ko e tō ‘a e tenga- foaki-‘ofa ‘a e taha ‘o e founga ke faka’auha ‘a e ngaahi tautungaki kotoa pē ‘oku ne tō ‘i ho hala.

‘Oku lahi ‘a e ngaahi talaloto mei he kakai na’e fakamo’uilelei pē fakahaofi mei he mahaki mate hili ‘enau fai ‘a e foaki tō-tenga makehe. Na’e hoko ‘a e foaki ko ia ko e huhu’i ma’a ‘enau mo’ui! ‘Oku tokolahi ‘a kinautolu ‘i he Tohitapu, ne nau a’usia ‘a e mana ikuna lahi ko ‘enau fai ‘a e foaki feilaulau.

‘Oku fakahā ‘ia Luke 6:38, “Foaki, pea ʻe foaki ia kiate kimoutolu; ko e fua lahi, kuo faʻo lolo hifo, ʻo lulu fakataha, pea fonu mahuohua, ʻe ʻatu ki homou fatafata. He ko e fuofua ko ia te mou fua ʻaki, ʻe toe fua ʻaki ia kiate kimoutolu.” Ko e palōmesi eni ma’a e tokotaha foaki. ‘E hanga ‘e he ‘Eiki ‘o lauliunga ho tenga kuo tō, mo ngaohi koe ke ma’u ‘a e koloa lahiange ‘i ho’o foaki.

‘Ikai ngata ai, ko ho ngaahi tāpuaki ‘i ho foaki pa’anga ‘e ‘ikai ko e pa’anga pē. ‘Oku lahi mo e ngaahi tāpuaki kehe ‘oku tātānaki kiate koe ko e fa’a foaki, ko e ni’ihi ‘oku lahi hake he pa’anga ‘e ma’u. Koia, ko e taimi kotoa ‘oku ke ma’u faingamālie ke foaki, fiefia, koe’uhi ‘oku ‘uhinga eni ‘oku fai ‘e he Laumālie ‘o e ‘Otua ‘a e me’a ‘i ho mo’ui ‘e ue’i-lelei ai ‘a e ‘alunga ho iku’anga.

Lotu

‘Eiki lelei, ‘oku ou fakamālo kiate koe he ‘oku faingāue ho kelesi foaki ‘i he’eku mo’ui. ‘Oku ou foaki fiefia mo lahi ma’u pē, ‘o ‘ikai fakama’uma’u, he ‘oku ou ‘ilo ko koe ‘a e matavai ‘o ‘eku mo’ui; ‘oku ha’u ‘eku tu’umālie meiate koe. ‘Oku ou fakamālo kiate koe ko e fakalahi ho kelesi mo e mafeia ‘iate au ke u foaki peau hoko ko e tāpuaki, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

2 Kolinitō 9:8; Saame 20:1-3; Saame 50:14-15

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 10:24-42 Senesi 34-35

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 9:10-20 ‘Eseta 9-10

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook