Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Natakasan Mo Ang Kabulukan Sa Mundo


Lunes 15

Natakasan Mo Ang Kabulukan Sa Mundo

Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahahalaga at napakadakilang pangako; upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Dios, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita (2 Pedro 1:4).

Ang kabulukan ay nangangahulugang kasamaan o pagkawasak; kapag ang isang bagay ay binawasan, at pinawalan ng halaga; hindi na ito perpekto bilang resulta ng pagsasama ng isang bagay na naiiba o ng mas mababang halaga. Isa itong pagbabanto o paghahalo; kapag ang isang bagay na mababa ang kalidad ay inihalo sa isang dating perpektong materyal.

Ang mundo na meron tayo ngayon ay nasira; hindi ganito kung paano ito ginawa ng Dyos. Naging masama ito, dahil merong isang kautusan ng pagkasira na gumagana sa mundo, tinatawag itong kautusan ng kamatayan. Pero si Apostol Pablo, na kinasihan ng Banal na Espiritu ay nagsasabing, “Sapagka’t ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan” (Romano 8:2). Nabubuhay ka sa kautusan ng Espiritu ng buhay kay Cristo Hesusu; kaya, natakasan mo ang kabulukan na nasa mundo.

Ang ating temang talata ay nagsasabing, “...upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Dios, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita.” Ang Espiritu, sa pamamagitan ni Pedro, na Apostol, ay ipinapaalam sa’tin na ang dahilan ng kabulukan ay ang masamang pita. Ang masamang pita ay ang pagnanais sa isang bagay na ipinagbabawal. Ang salitang Griyego ay “epithumia.”

‘Yan ang ginawa ni Eba sa Hardin ng Eden: “At nang makita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao...” (Genesis 3:6). Kalugod – lugod ito sa kaniya; nagustuhan niya ito, pero merong kautusan laban dito. Sinabi ng Dyos na huwag kainin ito, pero ninais niya ang isang bagay na ipinagbabawal. Ang pagnanais sa isang bagay na ipinagbabawal ay ang masamang pita na naglagay sa kautusan ng kasamaan sa mundo.

Pero salamat sa Dyos! Kay Cristo Hesus, natakasan mo ang kabulukan na nasa mundo sa pamamagitan ng masamang pita. Kung saan ang pagkakasakit, kamatayan, kadiliman, at kasamaan na gumagana sa mundo, ang kalusugan, buhay, liwanag at katuwiran ay gumagana naman sa’yo. Mamuhay sa ganitong kamalayan. Tumangging magnasa o tumanggap ng isang bagay na parang nagpapahiwatig na ikaw ay nasa bulok na sitwasyon pa rin o ikaw ay nasa kakulangan o hindi pa ganap. Magkaroon ng kamalayan na ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan ay ipinagkaloob sa’yo. Alleluyah!

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa aking tadahana sa Inyo. Ang kautusan ng Espiritu ng buhay ni Cristo Hesus ay pinalaya ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Tinakasan ko ang kabulukan; ang kasamaan at kahinaan ng mundo sa pamamagitan ng masamang pita. Ako’y ginawang sakdal kay Cristo Hesus, at meron akong lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

1 Pedro 1:23; Juan 17:14

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 11:1-30 Genesis 36-37

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 9:21-31 Job 1-2

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square