Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ang Pagiging Bago Ng Buhay Kay Cristo


Martes 16

Ang Pagiging Bago Ng Buhay Kay Cristo

O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Tayo nga’y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo’y makalalakad sa panibagong buhay (Romano 6:3-4).

Ang ating temang talata ay namumukod – tangi. Nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagpapaalam sa atin na tayo ay binautismuhan kay “HesuCristo”, at hindi lamang kay “Cristo.” Ang huli ay nangangahulugang inilagay sa katawan ni Cristo, pero ang nauna ay ginagawa itong napakalakas na sa ganoon ay pwede mong mas maunawaan kapag sinasabi sa Bibliya na, “Sapagka’t tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan” (Efeso 5:30). Wala ng mas lilinaw pa ‘dyan.

Ikaw ay binautismuhan kay HesuCristo, ibig sabihin ikaw ay nawala sa Kaniya; inilubog sa Kaniya. Ikaw ay naging kaisa sa Kaniya na hindi ka maaaring maiba sa Kaniya: “Nguni’t ang nakikisama sa Panginoon, ay kaisang espiritu niya” (1 Corinto 6:17).

Ngayon, ang pangalawang bahagi na mas higit pang nakakapanabik ay ang katunayan na hindi lamang tayo binautismuhan sa Kaniya sa Kaniyang pagkamatay, kundi tayo din ay binuhay kasama Niya sa isang pagiging bago ng buhay. Sinasabi sa Bibliya na, “Tayo nga’y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo’y makalalakad sa panibagong buhay” (Romano 6:4). Sinasabi ni Apostol Pablo ang tungkol sa kamatayan ni Cristo, pero meron ding muling pagkabuhay, kung saan ay ang tagumpay at ang kaluwalhatian.

Ang muling pagkabuhay ang gumawa sa Kristyano na maging posible. Ang Kristyanismo ay hindi nagsimula sa kamatayan ni HesuCristo, dahil ang Kaniyang kamatayan ay hindi nagbigay sa’tin ng buhay; ang muling pagkabuhay, ganunpaman, ay inihatid tayo sa pagiging bago o kabaguhan ng buhay. Ang Kaniyang kamatayan ang nagbayad sa ating mga kasalanan, pero hindi nagbigay sa’tin ng isang bagong buhay. ‘Yan kung bakit ang kaligtasan ay hindi ang resulta ng pagpapahayag o pagpapatibay ng Kaniyang kamatayan. Kundi ng Kaniyang muling pagkabuhay: “Sapagka’t kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka” (Romano 10:9).

Merong pagiging bago ng buhay kay Cristo; meron isang bagong kamalayan, na may pang – unawa na tulad na si Cristo ay binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ganundin naman, dapat ka ring lumakad sa pagiging bago ng buhay. Ibig sabihin niyan ay baguhin mo ang sarili mo para lumabas mula sa espirituwal na kamatayan. Meron ka ng bagong buhay ngayon; ang lumang katangian ay patay na; ang nakaraan mo ay hindi na umiiral; ikaw ay isang bagong nilalang kay Cristo Hesus; isang nakatataas na nilalang! Lumakad sa ganitong kamalayan. Alleluyah!

Panalangin

Alam ko kung sino ako; hindi ako taga dito sa mundo, at hindi ako kabilang dito. Ako’y isang bagong nilalang, nakatataas sa kamatayan; nalagpasan ko ang kamatayan, at ako’y sinakdal kay Cristo Hesus. Lumalakad ako sa kamalayan ng aking bagong katangian kay Cristo; iba ako sa mundo. Si Cristo ay buhay sa’kin; sa espiritu, kaluluwa at katawan, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Romano 8:1-2; Juan 11:24-26; 2 Corinto 5:17

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 12:1-21 Genesis 38-39

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 9:32-43 Job 3-4

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook