Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

‘Oku ‘Ikai Ha Me‘a ‘o e Pō’uli ‘Iate Koe


Pulelulu 17

‘Oku ‘Ikai Ha Me‘a ‘o e Pō’uli ‘Iate Koe

Ngata mei heni, ʻe ʻikai te u lea lahi kiate kimoutolu: he ʻoku haʻu ʻa e ʻeiki ʻo e māmani, ka ʻoku ʻikai ha meʻa ʻiate au (Sione 14:30).

‘Oku mahino mei he veesi ‘o e ‘aho ni, kohai ‘a e “’eiki ‘o mamani”; ‘oku ‘ikai ko Sisū pē ko e Tamai. Ko Setane. ‘Oku fakahā ‘e he Tohitapu, “Ko eni ʻa e fakamaau ʻo e māmani ʻe kapusi eni ʻa e ʻeiki ʻo e māmani kituaʻā” (Sione 12:31). ‘Oku ui ia ‘ia 2 Kolinitō 4: 4 ko e “’otua ‘o mamani”: “ʻA kinautolu kuo fakakui honau loto taʻetui ʻe he ʻotua ʻo māmani, telia naʻa ulo mai kiate kinautolu ʻa e maama ʻo e ongoongolelei fakamonūʻia ʻo Kalaisi, ʻaia ko hono tatau ʻo e ʻOtua.”

Ko Setane ‘a e ‘otua ‘o e ngaahi founga ‘a mamani, pea ko e ‘uhinga ia ‘oku kovi pehē ai. Pea ko e taimi ‘oku fakahā ai ‘e he Tohitapu, “ʻOua naʻa ʻofa ki māmani, pe ki he ngaahi meʻa ʻi he māmani. Kapau ʻoku ʻofa ha taha ki māmani, ʻoku ʻikai ʻiate ia ʻa e ʻofa ʻa e Tamai” (1 Sione 2:15), ‘oku ‘uhinga ki he ngaahi founga ‘a mamani, mo ia ‘oku ne fakafofonga’i; ko e fakamamani, ‘a ia ko Setane hono ‘eiki. ‘Oku ‘ikai ‘o mamani ‘akoe, pea pau ke ‘oua te ke fai ki he’ene ngaahi founga. Na’e talamai ‘e Sisū ‘oku ‘ikai ‘o mamani ‘akoe (Sione 15:19).

‘Oku ‘ikai ‘o e pō’uli ‘akoe. Kuo ui koe kitu’a, ta’aki fano, mei he pō’uli ki he maama lahi ‘a e ‘Otua (1 Pita 2:9). Koia ai, fakamo’oni ‘oku ‘ikai ha me’a ‘o e pō’uli ‘iate koe. Ko ho ngaahi manako, ngaahi fiema’u, mo e fiefia’anga kuo tukupau ki ‘olunga; ki he ngaahi me’a ‘i ‘olunga kae ‘ikai ‘i he ngaahi me’a ‘o mamani. ‘Oua na’a manako ha me’a ‘o e mamani, he ‘oku ke kakato ‘ia Kalaisi.

Ko e taimi ne lea ai ‘a Sisū, “...he ‘oku ha’u ‘a e ‘eiki ‘o mamani, ka ‘oku ‘ikai ha’ane me’a ‘iate au,” (Sione 14:30). na’a Ne fakamo’oni ki he’ene kakato ‘i he ‘Otua, mo e mavahe meia Setane mo ha me’a ‘o mamani. Ko e founga fakakaukau ia ‘oku ne faka’amu keke ma’u. ‘Oku ‘ikai te ke fiema’u ha me’a ‘o e mamani, koe’uhi ‘oku ke kakato ‘ia Kalaisi ‘a ia ‘oku nofo’ia fakamo’omo’oni ‘e he fonu ‘o e ‘Otua (Kolose 2:9-10). ‘Oku ke fonu mo kakato ‘i he ‘Otua. ‘Oku ‘ikai ha potu ‘iate koe kia Setane mo ‘ene ngāue faikovi ‘o e pō’uli. Lea’aki ma’u eni he ‘aho kotoa pē.

Lotu

‘Apā Tamai, ‘oku ou fakamālo kiate koe ko ho ‘Alo mahu’inga fau, ‘a Sisū. ‘O hangē ko Ia, ‘oku ou pehē ‘i mamani. ‘Oku ‘ikai ha me’a ‘a e pilinisi ‘o mamani ‘iate au; ‘oku ou fonu ‘i he ‘Otua; ‘ou kakato ‘ia Kalaisi, pea ‘oku ‘ikai ha’aku teitei holi ki mamani, mo ‘ene ngaahi fakamamani koe’uhi ‘oku ‘iate au ‘a e ‘ofa ‘a e Tamai, ‘i he Huafa ‘o Sisū.

Fakalahi Ako:

Loma 8:10-11; 1 Sione 4:4; 1 Tesalonaika 5:5

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 12:22-50 Senesi 40-41

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 10:1-8 Siope 5-6

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook