Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ang Kadiliman Ay Walang Anuman Sa’yo


Miyerkules 17

Ang Kadiliman Ay Walang Anuman Sa’yo

Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka’t dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya’y walang anoman sa akin (Juan 14:30).

Mula sa talata sa itaas, malinaw kung sino ang “prinsipe ng sanglibutan”; syempre hindi maaaring si Hesus o ang Ama. Ito’y si Satanas. Sinasabi sa Bibliya na, “Ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito: ngayon ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin” (Juan 12:31). Sa 2 Corinto 4:4 ay tinatawag siyang “dyos ng sanglibutang ito”: “Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.”

Si Satanas ang dyos ng sistema nitong mundo, at ‘yan ang dahilan kaya ang mundo ay magulo. At nang sabihin sa Bibliya na “Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama” (1 Juan 2:15), tinutukoy nito ang sistema ng mundo, at lahat ng kinakatawan nito; ang kamunduhan, kung saan si Satanas ang prinsipe. Hindi ka kabilang sa mundong ‘yan, at sa ganun ay hindi dapat na kumilos sa tuntunin nito. Sinabi ni Hesus na hindi ka taga mundo (Juan 15:19).

Hindi ka sa kadiliman. Ikaw ay tinawag, kinuha sa kadiliman tungo sa kagila – gilalas na kaliwanagan ng Dyos (1 Pedro 2:9). Kaya, pagtibayin na walang anumang bagay sa’yo na mula sa kadiliman. Ang iyong mga pagmamahal, mga naisin, at mga kaligayahan ay inilagay sa itaas; sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa mundo. Huwag magnais ng anumang bagay ng mundo, dahil ikaw ay ganap kay Cristo.

Nang sabihin ni Hesus na, “...sapagka’t dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya’y walang anoman sa akin” (Juan 14:30). Pinagtitibay Niya ang Kaniyang kaganapan sa Dyos, at ang pagkakahiwalay mula kay Satanas at sa anumang bagay ng mundo. Sa ganyang paraan gusto ka Niyang mag – isip. Hindi ka nangangailangan ng anumang bagay ng mundo ito, dahil ikaw ay ganap kay Cristo kung saan sa Kaniya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka – Dyos (Colosas 2:9-10). Ikaw ay puspus at puno sa Dyos. Walang lugar sa’yo si Satanas at ang kaniyang mga masasamang gawa ng kadiliman. Hayaan itong maging pang – araw – araw mong pagpapahayag.

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa Inyong pinakamamahal na Anak, na si Hesus, Kung ano Siya, ay ganundin naman ako sa mundong ito. Ang prinsipe ng mundong ito ay walang anuman sa’kin; ako’y puspos sa Dyos; ganap kay Cristo, at wala akong ninanais sa mundo, at sa kamunduhan nito dahil ang pag – ibig ng Ama ay nasa akin, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Romano 8:10-11; 1 Juan 4:4; 1 Tesalonica 5:5

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 12:22-50 Genesis 40-41

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 10:1-8 Job 5-6

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook