Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Pagtitiwala Sa Salita


Huwebes 18 Pagtitiwala Sa Salita

Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. Sapagka’t kayo’y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako (Hebreo 10:35-36).

Ang pagtitiwala mo sa Salita ay dapat maging matatag. Magsanay sa Salita kahit na sa pinaka simpleng bagay ng buhay. Kung halimbawa ang mga bagay ay lumalabas na napakahirap na hindi ka rin sigurado kung paano darating ang susunod mong kakainin, maging kalmado. Gumawa ng pagpapahayag ng Salita. Tandaan ang mga salita ni Hesus sa Mateo 6:25, “Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin.”

Muling sinabi ni Pablo ang parehong bagay; sinabi niyang, “Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios” (Filipos 4:6). Sanayin ito. Iangkla ang pagtitiwala mo sa Salita. Maaaring tumingin ka sa mga bank acount mo at walang pera; yan ay hindi dapat makapagpababa sa’yo na magsalita ng kahirapan o kakulangan. Tumangging magmakaawa. Sa halip, ideklarang, “Ako’y binhi ni Abraham; ang buong mundo ay sa’kin. Ako’y sapat sa kasapatan ni Cristo. Meron akong hindi masabing kayamanan. Ang mga sipi ay nahuhulog sa’kin sa maliligayang dako, at meron akong mainam na mana.”

Kumilos sa pananampalataya mo sa Salita at ikaw ay palaging mananalo. Ang Salita ng Dyos tungkol sa tagumpay mo, sa kadakilaan mo, at sa kasaganaan ay ibinigay na; mag – isip, magsalita, at lumakad ng naayon at mabubuhay ka sa ibabaw ng mga sistema nitong mundo. Maghari at manaig sa ibabaw ng mga pangyayari kalakip ang Salita ng Dyos sa mga labi mo. Hindi mahalaga kung gaano maaaring kalunos - lunos ang sitwasyon, pwede mong dalhin ang kaluwalhatian ng Dyos, tulad ng pagdadala ng kaayusan ng Dyos sa isang magulong lupa sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga salita.

Sinasabi sa 2 Corinto 4:17-18 (MBB) na, “Ang bahagya at panadaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya’t ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita...” Pansinin ang sinabi nito na mangyayari, kapag pinanatili mo ang pokus sa Salita, kapag ang pagtitiwala mo ay nasa Salita: ang tila imposibleng sitwasyong ‘yan – ang problema o kagipitan na ‘yan – ay magdudulot sa’yo ng isang kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Pagpalain nawa ang Dyos!

Panalangin

Mahal na Amang nasa langit, pinasasalamatan ko po Kayo sa dakilang kasiguraduhan ng pag – asa, pananampalataya, at pag – ibig sa Inyong Salita. Ngayon, higit kesa dati, nakasisiguro ako sa tagumpay at sa buhay na kaluwalhatian, dahil sinasabi ng Inyong Salita. Ang buhay ko ay araw – araw na pahayag ng supernatural, dahil ginawa Niyo po akong mapagtagumpay; ang pagkapanalo ay pamumuhay ko, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Isaias 55:10-11; Hebreo 4:12

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 13:1-23 Genesis 42-43

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa10:9-20 Job 7-8

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook