Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

To’a ‘i he Folofola


Tu‘apulelulu 18

To’a ‘i he Folofola

Ko ia ke ʻoua naʻa siʻaki hoʻomou tui, ʻaia ʻoku lahi hono totongi lelei. He ʻoku taau mo kimoutolu ʻa e faʻa kātaki, koeʻuhi ka hili hoʻomou fai ʻa e finangalo ʻo e ʻOtua, ke mou maʻu ʻa e talaʻofa (Hepelū 10:35-36).

‘Oku totonu ke ke to’a ‘i he Folofola ‘o tu’u- ta’engāue. Faima’u ki he Folofola na’a mo e ngaahi me’a ngali faingofua ‘o e mo’ui. Ko e fakatātā, kapau ‘oku hangehangē ‘oku faingata’a ‘a e me’a kotoa ‘o ‘ikai te ke ‘ilo pe ma’u mei fē ha’o me’akai, ‘oua hoha’a. Lea’aki ‘a e Folofola. Manatu’i ‘a e lea ‘a Sisū ‘ia Mātiu 6:25, “Ko ia ʻoku ou tala atu ai kiate kimautolu, ʻOua naʻa mou tokanga ki hoʻomou moʻui, ki ha meʻa te mou kai, pe ha meʻa te mou inu; pe ki homou sino, ʻi ha meʻa te mou ʻai ki ai....”

Na’e toe lea’aki ‘e Paula ‘a e me’a ‘uhinga tatau; na’a ne pehē, “ʻOua naʻa tokanga mamahi ki ha meʻa ʻe taha; kae fakahā atu hoʻomou holi ʻi he meʻa kotoa pē, ki he ʻOtua, ʻi he lotu mo e lotu tāumaʻu mo e fakafetaʻi” (Filipai 4:6). Toutou fai eni. Piki ma’u ho lototo’a ́ ‘i he Folofola. Mahalo na’a ke sio ki ho tohi pangikē ‘oku ‘ikai ha pa’anga ai; ‘oku ‘ikai totonu ke hanga ‘e he me’a ko ia ‘o fakaloto’i koe ‘oku ke masiva. ‘Oua kolekole. Ka ke, lea pehē, “Ko e hako au ‘o ‘Epalahame; ‘oku ‘a’aku ‘a mamani kotoa. ‘Oku ou koloa’ia ‘i he koloa’ia ‘a Kalaisi. ́ ‘Oku ‘ikai fa’a lau ‘eku koloa. Kuo falō kiate au ‘a e ngaahi afo ‘i he ngaahi potu matamatalelei; ‘io, kuo u ma’u ‘a e tofi’a lelei.”

Ngāue’i ho tui ‘i he Folofola pea te ke ikuna ma’u pē. Kuo ‘osi fakahā’i ‘i he Folofola ‘a e ‘Otua ko e lavame’a koe, ko e tu’ukimu’a, mo e tu’umālie; fakakaukau, talanoa, mo ‘a’eva fakatatau ki ai pea te ke ‘a’eva laka hake ki he ngaahi founga ‘o mamani. Faipule mo mālohi ki he ngaahi ‘ātakai ‘aki ‘a e Folofola ‘o e ‘Otua ‘i ho ngutu. ‘E tatau ai pe koeha ‘a e kovi ‘o ha tu’unga, ‘oku ke lava fakahā ‘a e nāunāu ‘o e ‘Otua, ‘o tatau mo e ‘omi ‘a e maau ‘e he ‘Otua ki he ta’emaau ‘aki ‘Ene folofola. ́

‘Oku fakahā ‘ia 2 Kolinitō 4:17-18, “He ko homau mamahi maʻamaʻa ni, ʻaia ʻoku ʻosingofua, ʻoku fakatupu maʻamautolu ʻa e lelei ʻoku lahi hake fakamanavahē ʻaupito ʻaupito pea mamafa mo taʻengata; Kae ʻikai ʻi he ʻemau siofia ʻa e ngaahi meʻa ʻoku hāmai...” Fakatokanga’i ‘a e me’a ‘oku ne tala ‘e hoko ‘oka ke fakamama’u ‘i he Folofola, ko e taimi ‘oku ke to’a ai ‘i he Folofola: ko e tu’unga faingata’a ko ia—‘a e palōpalema pē fili—te nau ‘omi mo’ou ‘a e kolōlia ta’engata lahi ‘aupito. Fakafeta’i ki he ‘Otua!

Lotu

‘Apā Tamai hevani, ‘oku ou fakamālo kiate koe ko e fakato’a lahi ‘o e ‘amanaki lelei, tui, mo e ‘ofa ‘i ho Folofola. Pea koeni, ‘o laka hake ‘i ha toe taimi, ‘oku pau ‘eku ikuna, lavame’a mo e mo’ui lāngilangi, he ko e lau ia ho Folofola. Ko ‘eku mo’ui ko e fakae’a faka’aho ‘o ho faka’otua, he kuo ke ngaohi au ko e fa’a ikuna; ko e ikuna ‘a e angama’u ‘o ‘eku mo’ui, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

‘Isaia 22:10-11; Hepelū 4:12

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 13:1-23 Senesi 42-43

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 10:9-20 Siope 7-8

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square