Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Fakahaohaoa’i ‘Iate Ia


Falaite 19

Fakahaohaoa’i ‘Iate Ia

He ʻoku nofo fakamoʻomoʻoni kiate ia hono mātuʻaki fonu ʻo e ʻOtua. Pea ʻoku fakafonu ʻakimoutolu ʻiate ia, ʻaia ko e ʻulu ʻo e pule kotoa pē mo e mālohi: (Kolose 2:9-10).

Kuo fakahaohaoa’i koe ‘i he me’a kotoa pē, ‘ia Kalaisi; ‘oku ke kakato; ‘oku ‘ikai ha me’a ‘e hama, pē maumau. Ko e mo’ui kuo ke ma’u meiate Ia ko e mo’ui palanisi lelei ‘o e nāunau mo e lelei ‘aupito; ‘oku ‘ikai ai ha fetōkaki; ‘ikai ha tokalalo. Haleluia!

‘Oku ai ‘a e kakai, ko e fakatātā, ‘oku lelei ‘aupito ‘enau ngāue, ka ‘oku nau mahamahaki. Pea ai ‘a e ni’ihi ‘oku mo’uilelei mo lelei lahi ‘enau ngāue; ka ‘oku ai ‘a e fekuki faingata’a’ia ‘iate kinautolu. ‘Oku ‘ikai fiema’u ‘e he ‘Otua ho mo’ui ke anga pehē; ‘oku ‘ikai ke Ne fiema’u ke ke masiva ‘i ha tafa’aki. Kuo Ne foaki kiate koe ‘a e haohaoa ‘ia Kalaisi; ko e konga ia ‘o e me’a ko e “kakato ‘ia Kalaisi.”

Ko ia kotoa pē na‘a ne ma’u ‘a e fekau ‘o e fakamo’ui ‘oku totonu ke ne a’usia ‘a e kakato ko eni ‘ia Kalaisi, ‘a ia ‘oku ne tu’umālie ‘i he tapa kotoa pē: ‘i hono laumālie, loto, mo e sino. Ka kapau ‘oku te’eki hoko eni ko ho maa’usia, mahalo ‘oku te’eki keke ngāue’aki ‘a e tefito’i mo’oni fakasio’ata ‘o e Folofola ‘a e ‘Otua. Ko e tefito’i lao ko ia ko ho faitatau ki he me’a ‘oku ke sio ki ai ‘oku fakahā ‘i he ‘Ene Folofola. Ko e ‘uhinga mahino ́, ko ho’o faitatau ki he Folofola.

‘Oku fakahā ‘e he folofola ‘o e ‘aho ni kuo ke kakato ‘ia Kalaisi; sio kiate koe ‘oku ke kakato. Fakamo’oni’i eni ma’u pē. ‘Oku ‘iate koe ‘a Kalaisi ‘i he’ene fonu; ‘oku ‘ikai ha me’a ‘e toe fiema’u ke tānaki kiate koe koe’uhi ke ngaohi ai koe ke leleiange ho faka’otua. ‘Oku talamai ‘ia 2 Pita 1:4, “ʻA ia kuo foaki ai kiate kitautolu ʻa e ngaahi talaʻofa ʻoku lahi ʻaupito mo mahuʻinga: koeʻuhi ke mou kau ai ʻi he anga ʻa e ʻOtua, ʻi hoʻomou hao mei he kovi ʻoku ʻi māmani ʻi he holi kovi.”

Kuo ‘osi fai ‘e he ‘Otua ‘a e me’a kotoa pē na’e fiema’u ke Ne fai ‘iate koe ke ngaohi koe ke hokosi ‘a ia na’a Ne ngaohi keke hokosi. ‘Oku ‘ikai ha me’a lelei ‘aupito ‘oku ke masiva ai, ‘o hangē ko e ‘ikai ke ‘iate koe ha me’a kovi ‘oku ‘ikai totonu ke ‘iate koe. ‘Oku ke kakato mo haohaoa ‘iate Ia he hangē ko Ia, ‘oku ke pehē ‘i mamani (1 Sione 4:17).

Lea’aki

‘Apā Tamai, ‘oku ou fakamālo kiate koe ko e mo’ui ‘a Kalaisi ‘oku ‘iate au. ‘Oku ou fakamo’oni’i ‘a e mo’oni ‘o e kohai au ‘ia Kalaisi; haohaoa, kakato, lelei ‘aupito mo fonu lāngilangi! Kuo ngaohi ‘a Kalaisi kiate au ko e mā’oni’oni, poto, mo e fakatapui; pea hangē ko Ia, ‘oku ou pehē, ‘i mamani. Ko au ‘a e fakaulo atu ‘o ‘Ene faka’ofo’ofa mo e kelesi! Haleluia!

Fakalahi Ako:

2 Pita 1:3; 1 Sione 4:17

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 13:24-43 Senesi 44-45

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 10:21-33 Siope 9-10

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook