Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ginawang Sakdal Sa Kaniya


Biyernes 19 Ginawang Sakdal Sa Kaniya

Sapagka’t sa kaniya’y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, At sa kaniya kayo’y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan (Colosas 2:9-10).

Kay Cristo Hesus, ginawa kang sakdal o perpekto sa lahat ng bagay; ikaw ay puspus; walang kulang, walang sira. Ang buhay na natanggap mo sa Kaniya ay isang balanseng buhay ng kaluwalhatian at kahusayan; wala itong tagumpay o kabiguan; walang pagkatalo. Alleluyah!

May mga tao, halimbawa, na gumagawa ng napakahusay sa kanilang mga trabaho, pero may malubhang karamdaman. Ang iba naman ay may maayos na kalusugan at napakahusay sa kanilang mga trabaho, pero nakikipaglaban sa ilang panloob na problema. Hindi gusto ng Dyos na maging ganoon ang buhay mo; hindi Niya gusto na may kulang ka sa anumang bahagi. Binigyan ka Niya ng kabuuan kay Cristo; bahagi ito ng kahulugan ng maging “puspus kay Cristo.”

Ang bawat isa na tumanggap ng mensahe ng kaligtasan ay dapat na makaranas ng ganitong kapuspusan kay Cristo, kung saan sumasagana ka sa lahat ng bahagi: sa espiritu, kaluluwa at katawan mo. Pero kung hindi pa ‘yan ang nararanasan mo, malamang na hindi mo ginagamit ang salaming tuntunin ng Salita ng Dyos. Ang tuntuning ‘yan ay ang tingnan lamang ang iyong sarili na maging kung ano ang sinasabi ng Dyos sa’yo sa Kaniyang Salita, at pagkatapos ay kumilos ng naaayon. Nangangahulugan lamang ito ng pagkilos sa Salita.

Nabasa natin sa ating pambungad na talata na ikaw ay puspus kay Cristo; tingnan ang sarili mo sa ganyang paraan. Pagtibayin ito palagi. Si Cristo ay nasa’yo sa Kaniyang kapuspusan; wala ng bagay na kailangan pang gawin sa’yo para gawin kang mas banal. Sinasabi sa 2 Pedro 1:4 na, “Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahahalaga at napakadakilang pangako; upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Dios, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita.”

Ginawa na ng Dyos ang lahat ng kinailangan Niyang gawin sa’yo para gawin kang lahat ng itinalaga Niya sa’yo na maging. Walang bagay na mahusay na kulang sa buhay mo, tulad ng walang bagay na masama na wala dapat sa’yo na nasa’yo. Ikaw ay puspus at ginawang sakdal sa Kaniya dahil kung ano Siya, ay ganun ka rin sa mundong ito (1 Juan 4:17).

Pag - amin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa buhay ni Cristo sa’kin. Pinagtitibay ko ang katotohanan ng kung sino ako kay Cristo; sakdal, buo, nakapahusay at puno ng kaluwalhatian! Si Cristo ay ginawa sa’kin na katuwiran, karunungan, at kabanalan; at kung ano Siya, ay ganundin naman ako sa mundong ito. Ako ang sinag ng Kaniyang kagandahan at biyaya! Alleluyah!

Karagdagang Pag – Aaral:

2 Pedro 1:3; 1 Juan 4:17

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 13:24-43 Genesis 44-45

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 10:21-33 Job 9-10

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square