Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Mga Salita Ng Pananampalataya


Sabado 20

Mga Salita Ng Pananampalataya

Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sinomang magsabi sa bundok na ito, Mapataas ka at mapasugba ka sa dagat; at hindi magalinlangan sa kaniyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya; ay kakamtin niya yaon (Marcos 11:23).

Sinasabi sa 2 Corinto 4:13 na, “Nguni’t yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya, na gaya ng nasusulat, Sumampalataya ako, at kaya’t nagsalita ako; kami naman ay nagsisisampalataya, at kaya’t kami naman ay nangagsasalita”; nagsasalita tayo ng mga salita ng pananampalataya. Ang ating pananampalataya ang tagumpay na dumadaig sa mundo (1 Juan 5:4). Sinusupil at pinamamahalaan natin ang mundo, at naghahari sa ibabaw ng mga pangyayari sa pamamagitan ng ating mga proklamasyon ng pananampalataya.

Bilang isang anak ng Dyos, hindi ka talunan; idineklara ka na bilang isang nagtatagumpay. Higit ka pa sa isang mapagtagumpay. Panatilihin ang tagumpay mo sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga salitang puno ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ipinahahayag unang una sa pamamagitan ng mga salita mo; hindi ka naiiba sa mga salita mo. Ang mga bagay na nangyayari sa’yo, at sa’yo sa buhay mo, ay ang resulta ng mga salita mo; ang dahilan kung bakit ka dapat magsalita ng tama at sabihin ang pananampalataya mo palagi.

Intindihin ito: si Satanas ay hindi kayang pigilan ang tagumpay mo; siya ay natalo na. Sa Lucas 10:18- 19, sinabi ni Hesus na, “...Nakita ko si Satanas, na nahuhulog na gaya ng lintik, mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway: at sa anomang paraa’y hindi kayo maaano.” Inilalahad sa Colosas 2:15 ang isang mas malinaw na larawan ng tagumpay ni Hesus kay Satanas at sa mga kampon ng impyerno: “Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila’y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito.”

Kaya kung ang kalagayan ng buhay mo ay hindi nakasabay sa buhay ng tagumpay at pamamahala na nakamit ni Cristo para sa’yo; responsibilidad mo na gumawa ng pagbabago. Huwag iyakan ang tungkol dito; huwag magreklamo tungkol dito; magsalita ng mga salita ng pananampalataya. Siguro nakakaranas ka ng mga hamon sa kalusugan mo, magsalita at gumawa ng pagbabago! Sinabi ni Hesus na kakamtin mo kung ano ang sinabi mo; kaya, magsalita ng Salita ng Dyos. Maaaring ito’y sa trabaho, mga pinansyal o pamilya mo; huwag tumanggap ng pagkatalo. Magdeklara ng tagumpay.

Ang pagpapala mo ay nasa bibig mo. Huwag magreklamo tungkol sa suliranin; magsalita dito. Mag – utos ng pagbabago sa Pangalan ni Hesus, at ito’y mangyayari. Luwalhati sa Dyos!

Pag - amin

Hindi ako sa mundong ito; kaya naman hindi ako nakasailalim sa mga pangyayari at mga simulain nitong makamundong kaharian. Meron akong nagtatagumpay, hindi nasisira, hindi nagagapi na buhay ng Dyos, at lumalakad ako sa ganitong kamalayan palagi. Nabubuhay ako sa patuloy na tagumpay, kalusugan, pamamahala, at katuwiran. Ang Salita ng pananampalataya ay nasa puso ko at sa bibig ko ng napakalakas, na nananaig sa mga pangyayari, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Job 22:28; Ecclesiastico 8:4; 1 Timoteo 6:12

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 13:44-14:1-12 Genesis 46-48

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 10:34-43 Job 11-12

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square