Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Idinesenyo Ito Para Lamang Sa’yo


Linggo 21

Idinesenyo Ito Para Lamang Sa’yo

Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa’t tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito’y inyong matiis (1 Corinto 10:13).

Tulad na ‘lang na merong natatangi o espesyal na mga damit, mga bag, mga sapatos, at iba pa., meron ding “natatanging mga problema”; kinostumise o iniangkop para ‘lang sa’yo. Bilang isang anak ng Dyos, ang mga hamon na hinaharap mo sa buhay, ay hindi plinano para sa kaninuman, kundi sa’yo. Kaya, magpasiya na maging excited sa kakaibang mga hamon na dumarating sa’yo, dahil ang mga ito ay sa’yo para pagtagumpayan mo.

Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa Salita na, “Ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo’y mahulog sa sari – saring tukso”; tinadhana ka na manaig. Ang mga problema ay dumarating lamang palapit sa kanilang solusyon. Kaya, malugod na tanggapin ang problema. Ang saloobin mo sa mga hamon ng buhay ay dapat na maging sa tiyak na tagumpay at ganap na pagkapanalo, anuman ang sitwasyon.

Ang problema na meron ka sa buhay mo ay hindi ang kahirapan; at hindi kung ano ang pakiramdam mo tungkol dito na kumukuha sa atensyon ng Dyos. Ang kumukuha sa Kaniyang atensyon ay kung ano ang ginagawa mo tungkol dito. Hindi Siya “naliligalig” sa mga problema na hinaharap mo, dahil alam Niya na ipinanganak ka sa Kaniya; higit ka pa sa mapagtagumpay. Ang tanging gusto Niyang gawin mo ay ang matutunan ang Kaniyang Salita, at magkaroon ng karunungan ng Kaharian na gumagana sa espiritu mo, para palagi kang tutugon sa tamang paraan. Kapag humarap ka sa bawat hamon ng may tugon ng Kaharian, hindi ka matatalo.

Sinasabi sa 2 Corinto 4:17 na, “Sapagka’t ang aming magaang kapighatian, na sa isang sangdali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo’t lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan.” Ang kalidad at potensyal ng mga problema na dumarating sa’yo ay nakapasiya sa kalidad ng personalidad mo, ng promosyon mo, at sa lugar na inilaan ng Dyos para sa’yo. Kapag mas maliit ang mga problema, mas maliit ang magiging katayuan mo.

Maging insipirado sa pamamagitan ng mga tao na humarap sa mahihirap na panahon at nanaig; hindi ang mga taong duwag na umaatras sa araw ng kagipitan. Sinasabi sa Bibliya na kapag sumuko ka sa araw ng kagipitan, ikaw ay sa isang mahinang klase (Mga Kawikaan 24:10). Harapin ang mga hamon at manalo. Kung iniisip mo na ang mga pagsubok mo ay malaki, magsaya ka, dahil ibig sabihin niyan ay ikaw ay malaki; pagkakataon mo na patunayan ang Salita. Harapin ang problemang ‘yan ng taas – noo! Ang pananamapalataya mo ang tanging kailangan mo. Ang pananampalataya mo sa Salita ay palaging mananaig at maglalagay sa’yo sa ibabaw.

Panalangin

Pinasasalamatan ko po Kayo, pinagpalang Ama, sa kapangyarihan ng Inyong Salita, at sa abilidad nito na gumawa ng resulta sa buhay ko. Ang pananampalataya ko ay pinalalago at pinatitibay para mamuno sa mga pangyayari, at pagtagumpayan ang anumang hamon na maaaring dumating sa’kin ngayon, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

2 Corinto 4:7-9; 1 Corinto 10:13

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 14:13-36 Genesis 49-50

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 10:44-11:1-3 Job 13-14

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook