Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Kuo Teu’i Ma’a Koe Pē


Sāpate 21

Kuo Teu’i Ma’a Koe Pē

ʻOku ʻikai ha ʻahiʻahi ʻe tō kiate kimoutolu ka ko ia ʻoku faʻa hoko ki he tangata: ka ʻoku moʻoni ʻa e ʻOtua, pea ʻe ʻikai te ne tuku ke lahi hono ʻahiʻahiʻi ʻakimoutolu ʻi he meʻa te mou faʻa fai; ka ʻi he ʻahiʻahi ʻe tofa foki ʻe ia ʻa e hala ke hao ai, koeʻuhi ke mou faʻa kātaki ia (1 Kolinitō 10:13).

Hangē pē ko e ‘i ai ‘a e ngaahi vala na’e kehe atu hono tuitui, ngaahi kato mo e sū, mo e me’a kehe, ‘oku pehē ‘a e ‘i ai ‘a e ngaahi “palōpalema kuo te u fakapatonu”; kuo teuaki tonu ma’a koe. Koe’uhi ko e fanau koe ‘a e ‘Otua, ko e ngaahi pole ‘oku ke fehangahangai mo ia ‘i he mo’ui, na’e ‘ikai teuteu ia ma’a ha taha kehe, ka ma’a koe. Koia, ‘ai pau ho ‘atamai keke vēkeveke ki he ngaahi pole makehe ‘e ha’u kiate koe, he ‘oku ‘a’au ia ke iku’i.

Ko e ‘uhinga ia ‘oku fakahā ai ‘e he Folofola, “Lau ko e me’a fakafiefia ho fou he ngaahi ‘ahi’ahi kehekehe” (Sēmisi 1:2); kuo ‘osi tokateu keke iku’i ‘a kinautolu. ‘Oku vilitaki mai ‘a e ngaahi palōpalema ki honau solova ‘anga. Koia, tali lelei ‘a e faingata’a. ‘Oku totonu ke ke fakafetaulaki ki he ngaahi pole ‘o e mo’ui ‘aki ‘a e tukunga ‘atamai ‘o e mātu’aki lavame’a mo e ikuna, neongo koeha hono anga.

‘Oku ‘ikai faingata’a ‘a e palōpalema ‘oku ke ma’u ‘i ho mo’ui; pea ‘oku ‘ikai tokanga ‘a e ‘Otua koeha ho ongo’i kau ki ai. Ko e me’a ‘oku tohoaki ‘Ene tokanga koeha ‘au ‘e fai ki ai. ‘Oku ‘ikai ke “hoha’a” Ia ki he ngaahi palōpalema ‘oku ke fehangahangai mo ia, he ‘oku Ne ‘ilo’i na’e fanau’i koe meiate Ia; ‘oku ke laka hake he fa’a ikuna. Ko e me’a pe ‘oku Ne fiema’u keke fai ko e ako mei he’ene Folofola, pea ma’u ‘a e poto ‘o e Pule’anga ‘oku faingāue ‘i ho laumalie, koe’uhi ka ke fai ‘a e me’a totonu. Te ke ikuna ma’u pē ‘oka ke fakafetaulaki ki he pole kotoa ‘aki ‘a e tali ‘a e Pule’anga.

‘Oku fakahā ‘ia 2 Kolinitō 4:17, “He ko homau mamahi maʻamaʻa ni, ʻaia ʻoku ʻosingofua, ʻoku fakatupu maʻamautolu ʻa e lelei ʻoku lahi hake fakamanavahē ʻaupito ʻaupito pea mamafa mo taʻengata.” Ko e anga mo e mafeia ‘o e ngaahi faingata’a ‘oku ha’u kiate koe ‘e fakatefito ai ‘a e anga ‘o ho anga’itangata, ‘a e hakeaki’i koe, mo e potu kuo teu’i ‘e he ‘Otua ma’au. Ko e si’isi’i ange ho faingata’a, ko e ma’ulalo ange ia ‘o ho tu’unga.

Tuku ke fakavela koe ‘e he kakai ne fehangahangai mo e faingata’a lahi pea ikuna; ‘ikai ko e kau faka’ofa ‘oku hola mei he ‘aho ‘o e kovi. ‘Oku fakahā ‘e he Tohitapu kapau te ke tukulolo he ‘aho ‘o e fili, ko e vaivai koe (Palōvepi 24:10). Fakafepaki’i ‘a e ngaahi pole pea ikuna. Kapau te ke fakakaukau ‘oku lelei ho ngaahi pole, ko e fiefia ‘akoe, he ‘oku ‘uhinga ia ko e lahi koe; ko e faingamālie ke fakamo’oni’i ai ‘a e Folofola. Hanga ki he palōpalema ‘o fakafepaki’i! Ko e me’a ‘oku ke fiema’u ko ho tui. ́ ‘E ikuna ma’u pe ho tui ki he Folofola pea ne hakeaki’i koe foki.

Lotu

‘Oku ou fakamālo kiate koe, ‘e Tamai lelei, ko e mālohi ‘o ho Folofola, mo ‘ene mafeia ke fakahoko ‘a e ngaahi ola ‘i he’eku mo’ui. ‘Oku langaki ‘eku tui mo fakamālohi ke u pule ki he ngaahi ‘ātakai, mo iku’i ha pole pe ‘e ha’u kiate au ‘i he ‘aho ni, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

2 Kolinitō 4:7-9; 1 Kolinitō 10:13

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 14:13-36 Senesi 49-50

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 10:44-11:1-3 Siope 13-14

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square