Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

‘Eikipule Ki He Mamani Koeni


Mōnite 22

‘Eikipule Ki He Mamani Koeni

Ke ʻiate kimoutolu ʻa e ʻofa mo e melino mei he ʻOtua ko e Tamai, pea mo hotau ʻEiki ko Sisū Kalaisi, ʻA ia naʻa ne foaki ia koeʻuhi ko ʻetau ngaahi angahala, koeʻuhi ke ne fakamoʻui ʻakitautolu mei he maama kovi ni, ʻo fakatatau ki he finangalo ʻo e ʻOtua ko ʻetau Tamai (Kalētia 1:3-4).

Koe’uhi ko e fakatupu fo’ou ‘a kitautolu ‘ia Kalaisi, ‘oku tau faingāue ‘i he mamani ‘e tolu ‘i he taimi ‘e taha. Ko e ‘uluaki mamani ́ ‘a ia ‘oku ui he‘etau folofola ‘o e ‘aho ni ko e “mamani kovi ni.” Na’e foaki ‘e Sisū Kalaisi Ia ko ‘etau ngaahi angahala, koe’uhi ke Ne fakahaofi kitautolu mei he “mamani kovi ni.” Ko e mamani ‘o e kovi, koe’uhi ‘oku pule’i ia mei he mamani kehe.

‘Oku ui ‘e 2 Kolinitō 4:3-4 ‘a Setane ko e ‘otua ‘o e mamani ko eni; ‘a e mamani kovi ni. Ko e lea Kaliki ko e “aion”; ‘o ‘uhinga ko e kuonga ni, ko e ngaahi founga (sisitemi) taimi ni. Na’e hoko ia ko e ‘otua ‘o mamani ko e ola ‘o e talisone ‘a ‘Atama he‘ene angatu’u ki he ‘Otua ‘i he Ngoue ‘o ‘Iteni. Na’e tukuange ‘e ‘Atama ‘ene mafai ki mamani kia Setane, koe’uhi ko ‘ene (‘Atama) talangata’a ki he ‘Otua. Pea ko e me’a mamahi, ‘oku mo’ui ‘a e tangata te’eki fakatupu fo’ou he ‘aho ni, ‘o mo’ulaloa ki he ‘eikipule ‘a Setane mo e nofo popula ‘i mamani.

‘Oku ‘omi kiate kitautolu ‘ia ‘Efesō 6:12 ha toe tānaki ‘ilo ki heni. ‘Oku pehē, “...ʻoku ʻikai ko ʻetau fangatua mo e kakano mo e toto, ka ki he ngaahi pule, mo e ngaahi mālohi, mo e kau pule ʻo e fakapoʻuli ʻo e māmani, mo e kau laumālie kovi ʻi he ngaahi potu ʻi ʻolunga.” ‘Oku fakahā heni ‘oku ai ‘a e mamani ‘o e pō’uli ‘i he mamani ko eni; ‘oku ui ko e pule’anga ‘o e pō’uli. Ko e mamani kovi ni ‘oku ai ‘a e pule’anga fakalaumālie ‘o e pō’uli ‘oku faipule ki ai. Ko e pule’anga ko eni ‘o e pō’uli ‘oku tukulotoa ai ‘a e ngaahi mālohi fakalaumālie ‘o e kovi ‘oku nau fefa’uhi mo e kakai ‘o mamani.

Kae fakafeta’i ki he ‘Otua! ‘Oku fakahā kiate kitautolu ‘ia Kolose 1:13 ko e ‘Otua “...kuo ne hiki ʻakitautolu ki he puleʻanga ʻo hono ʻAlo ʻofaʻanga.” Koia, ‘ia Kalaisi Sisū, kuo fakahaofi ‘a kitautolu mei he ngaahi mālohi ‘o e mamani kovi ni, pea hiki kitautolu ki he pule’anga ‘o Hono ‘Alo ‘ofa’anga. ‘Oku tau mo’ui, mo faingāue mei he pule’anga ko ia TAIMI NI.

‘Oku totonu ke tokoni’i heni koe keke ‘ilo ‘a e ‘uhinga ‘o e lea ‘a Sisū he’ene pehē, “...ʻoku ʻikai ʻo māmani ʻakimoutolu, ka kuo u fili ʻakimoutolu mei māmani, ko ia ʻoku fehiʻa ai ʻa māmani kiate kimoutolu” (Sione 15:19). ‘Oku tau ‘i mamani, ka ‘oku ‘ikai ‘o mamani ‘a kitautolu, koe’uhi ‘oku tau kau ki he pule’anga kehe. ‘Oku tau ‘i he mamani pe ko eni ke faipule ki ai, mo faipule ki he ngaahi mālohi ‘o e pō’uli, ‘i he founga tatau na’e faipule ai ‘a Sisū ki mamani ‘i he ngaahi ‘aho na’e ‘a’eva ai ‘i mamani. Haleluia!

Lotu

‘Apā Tamai, ‘oku ou fakamālo kiate koe ko e faka’ilo kiate au ‘a e ngaahi me’a-mo’oni faka’ofo’ofa ‘i ho Folofola. ‘Oku ‘ikai ‘o e mamani au; ‘oku ou faipule, ‘ou mo’ui ‘i ‘olunga mo laka hake ki he’enau ngaahi sisitemi, hono ‘ekonomika mo e founga ‘ekonomika. ‘Oku ou faingāue tefito he ngaahi tefito’i lao mā’olunga ‘o e Pule’anga; koia, ‘e ‘ikai fakangatangata au ‘e he fakangatangata ‘oku ‘i mamani he ‘aho ni, he ‘oku lahi ‘a Ia ‘oku ‘iate au ‘iate ia ‘oku ‘i mamani. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

1 Pita 2:9; 1 Sione 4:4

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 15:1-28 ‘Ekisoto 1-2

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 11:4-14 Siope 15-16

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook