Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Pamamahala Sa Kasalukuyang Mundong Ito


Lunes 22

Pamamahala Sa Kasalukuyang Mundong Ito

Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo’y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, ayon sa kalooban ng ating Dios at Ama (Galacia 1:3-4).

Bilang mga bagong nilalang kay Cristo Hesus, tayo ay nasa tatlong magkaibang mundo ng sabay. Ang una ay ang tinatawag ng temang talata na “kasalukuyang masamang sanglibutan.” Ibinigay ni HesuCristo ang Kaniyang Sarili para sa ating mga kasalanan, para tayo ay Kaniyang iligtas mula sa “kasalukuyang masamang sanglibutan.” Ito’y mundo ng kasamaan, dahil pinamumunuan ito mula sa ibang mundo.

Sa 2 Corinto 4:3-4 ay tinatawag si Satanas na dyos nitong mundo; ng kasalukuyang masamang sanglibutang ito. Ang salitang Griyego ay “aion”; na ang ibig sabihin ay ang panahong ito, ang kasalukuyang sistemang ito. Siya ay naging dyos nitong mundo bilang resulta ng matinding pagtataksil ni Adan sa Dyos sa Hardin ng Eden. Naiwala ni Adan ang kaniyang awtoridad sa lupa kay Satanas, dahil sinuway niya (si Adan) ang Dyos. Nakakalungkot, ang buhay ng hindi pa napagbabagong tao ngayon, ay nasa ilalim ng pamamahala at pagkaalipin ni Satanas sa mundong ito.

Binibigyan tayo sa Efeso 6:12 na ilan pang kaisipan. Sinasabi nito na, “ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.” Ipinapakita nito na merong isa pang mundo ng kadiliman sa mundong ito; tinatawag itong kaharian ng kadiliman. Ang kasalukuyang masamang mundo ay may isang espirituwal na kaharian ng kadiliman na nangingibabaw dito. Ang kaharian ng kadilimang ito ay nagtataglay ng lahat ng espirituwal na mga pwersa ng kasamaan na lumalaban sa mga tao sa mundo.

Pero salamat sa Dyos! Ipinapaalam sa’tin sa Colosas 1:13 na ang Dyos ang “siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig.” Kaya, kay Cristo Hesus, tayo ay iniligtas mula sa mga kapangyarihan ng kasalukuyang masamang sanglibutang ito, at inilipat tungo sa kaharian ng Anak iniibig ng Dyos. Tayo ay nabubuhay, at gumagana mula sa kahariang ‘yan NGAYON.

Ito ay dapat na tumulong sa’yo na mas maintindihan pa kung ano ang ibig ipakahulugan ni Hesus ng sabihin Niyang, “...kayo’y hindi taga sanglibutan, kundi kayo’y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan” (Juan 15:19). Tayo ay nasa mundo, pero hindi taga mundo, dahil tayo ay kabilang sa isa pang kaharian. Narito lamang tayo sa mundong ito para pangibabawan ito, at mamuno laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman, sa parehong paraan na nangibabaw si Hesus sa mundo sa panahon na Siya ay lumakad sa lupa. Alleluyah!

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa pagpapakita sa’kin ng mga magagandang reyalidad ng Inyong Salita. Hindi ako taga dito sa mundo; ako’y nangingibabaw, nabubuhay sa ibabaw at lagpas pa sa mga sistema at ekonomiya nito. Gumagana ako sa pamamagitan ng mas mataas na tuntunin ng Inyong kaharian; kaya naman, tinatanggihan kong magapos ng mga limitasyon na umiiral sa mundo ngayon, dahil mas Lalong Dakila Siya na nasa akin kesa sa nasa sanglibutan. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

1 Pedro 2:9;1 Juan 4:4

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 15:1-28 Exodo 1-2

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 11:4-14 Job 15-16

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square