Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Tingnan Na Ikaw Ay Niluwalhati


Martes 23

Tingnan Na Ikaw Ay Niluwalhati

Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging mga bago (2 Corinto 5:17).

Nang suwayin nina Adan at Eva ang Dyos sa pamamagitan ng pagkain sa puno ng buhay, sinasabi sa Bibliya na, “...nadilat kapuwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila’y mga hubad” (Genesis 3:7). Ang kanilang pagbagsak ay ginawa silang “makita” na sila ay mga hubad, at sila ay nahiya at natakot. Nang tawagin ng Dyos si Adan sa Hardin, sumagot siyang, “...Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako’y natakot, sapagka’t ako’y hubad; at ako’y nagtago” (Genesis 3:10). Ang tugon ng Panginoon sa kaniya ay, “...Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad?” (Genesis 3:11).

Mahalaga kung ano ang nakikita mo at kung paano ka tumitingin. Nakita ni Adan ang kaniyang pagkakasala at ang kaniyang kahihiyan, pero hindi ‘yan ang gusto ng Dyos na makita mo. Sinasabi sa Isaias 33:20 na, “Tumingin ka sa Sion, ang bayan ng ating mga takdang kapistahan: makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem na tahimik na tahanan...” Ang salitang Hebreo para sa “tumingin” ay “ch z h”, at nangangahulugan ito na tumingin mula sa kaharian ng espiritu, para makita ang hindi nakikita. Ito ang abilidad mula sa kaharian ng espiritu na naiwala nina Adan at Eva, at hindi na nakita pa ang kaluwalhatian.

Ngayon, sinasabi sa ating temang talata na, “... kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging mga bago.” Ang salitang “narito” ay ang Griyegong “idou”, na kapareho sa salitang Hebreo na “chazah.” Ang ibig sabihin nito ay maging espirituwal na may alam, na makita, at maging buhay sa kung ano ang nakikita mo. Gusto ng Dyos na makita mo, maging espirituwal na may alam, na ikaw ay nadadamitan ng kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian na nawala ay ibinalik at nakilala na ngayon kay Cristo.

‘Yan ang kahulugan sa Colosas 1:27. Si Cristo sa’yo ang pag – asa ng kaluwalhatian ay nangangahulugang kaluwalhatian na ipinakilala; dumating na ito. Sinabi ni Hesus na, “At ang kaluwalhatiang sa aki’y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila...” (Juan 17:22). Kaya, tingnan na ikaw ay niluwalhati! Idinedeklara sa Romano 8:30 na, “At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang... niluwalhati din naman niya.”

Wala ng dahilan para matakot o tumakbo mula sa Dyos; inalis na Niya ang lahat ng pagkakasala at kahihiyan mula sa buhay mo at gustong makita mo na ikaw na ngayon ang katuwiran ng Dyos kay Cristo Hesus. Tingnan na ikaw ay pinawalang – sala sa pamamagitan ng pananampalataya at magkaroon ng kapayapaan sa Dyos! Tingnan na ikaw ay isang tagumpay at isang mapagtagumpay magpakailanman. Alleluyah!

Panalangin

Mahal na Ama, minamahal ko po Kayo; pinasasalamatan ko po Kayo sa pagkakaloob sa’kin ng kaisipan sa mga katotohanan, na makita at lumakad sa Inyong kaluwalhatian. Ang buhay ko ay ang pahayag ng Inyong kagandahan, kahusayan, at karunungan, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

2 Corinto 3:18; Isaias 60:1-2

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 15:29-16:1-12 Exodo 3-5

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 11:15-30 Job 17

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook