Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Tinawag Para Ipahayag Ang Kaluwalhatian ng Dyos


Miyerkules 24

Tinawag Para Ipahayag Ang Kaluwalhatian ng Dyos

Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging mga bago (2 Corinto 5:17).

Ang Kristyanismo ay higit pa sa pagpunta sa Simbahan at pagsali sa grupo; ito, sa katunayan ay ang pahayag ng bagong tao kay Cristo: kung sino siya; ang kaniyang mga karapatan, mga abilidad, at mga kaluwalhatian kay Cristo Hesus.

Ang mundo ay nahihirapan sa pagtantya o pagkilala sa’tin dahil tayo ay tulad lamang ni Hesus (1 Juan 4:17); hindi nila Siya nakilala. Sinasabi sa Juan 1:10 na, “Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan.” Hindi rin tayo kilala ng mundo dahil tayo ay ipinanganak sa Kaniya. Meron tayong parehong buhay at katangian sa Kaniya.

Sa isang pagkakaton, sinabi Niya sa mga Judio, “Ako’y taga itaas at kayo ay taga ibaba.” Ipinapaalam sa kanila na Siya ay hindi sa mundong ito; Siya ay banal na ipinanganak sa kaharian ng pandama. Siya ay dumating sa mundo mula sa kaharian ng espiritu. Tulad Niya, ikaw ay nasa mundo – sa natural na mundong ito – pero hindi taga mundo (Juan 15:19). Ikaw ay ipinanganak mula sa itaas, para mamahala sa mundo.

Sinasabi sa Romano 8:19 na, “Sapagka’t ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios.” Ikaw ay ipinanganak para maghari at magpahayag ng mga kaluwalhatian ng Kaharian ng Dyos sa lupa; ‘yan ang Kristyanismo: “Datapuwa’t kayo’y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan” (1 Pedro 2:9).

Napakagandang buhay! Napakagandang pagtawag! Tinawag ka para lumakad sa kaluwalhatian at magpahayag ng kaluwalhatian ng Dyos. Sa parehong paraan na si Hesus ay dumating sa lupa para ipahayag ang Dyos at ipahayag ang Kaniyang kaluwalhatian, pinili ka ng Dyos para ipakita ang Kaniyang kaluwalhatian. Tinawag ka para ipakita ang Dyos.

Kung sinasabi ng Dyos na ikaw ay pinili para ipakita ang Kaniyang kaluwalhatian, ibig sabihin nito ay meron kang abilidad para gawin ito. Nagbigay – lugod ito sa Ama na sa pamamagitan mo, ang mga pamunuan, namamahala at mga kapangyarihan ng kadiliman ay masusupil at malalaman ang kapuspusan ng karunungan ng Dyos (Efeso 3:10).

Ngayon, ikaw ang tunay na larawan ng Kaniyang pagka – Dyos; ang katuparan ng Kaniyang pangarap. Tinawag ka para ipakita ang mga kabutihan at mga kasakdalan ni Cristo sa mundo. Tuparin ang calling o pagtawag sa’yo!

Panalangin

Mahal na Ama, salamat po sa pagbibigay sa’kin ng buhay na lagpas pa sa mundong ito. Nabubuhay ako dito na alam kung sino ako, at ang Isang Lalong Dakila ay nakatira sa’kin, para magdulot na manaig ang Inyong kalooban at katuwiran sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

1 Juan 4:4; 1 Pedro 2:9; Romano 8:29-30

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 16:13-17:1-13Exodo 6-7

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 12:1-10 Job 18-19

Leave comments on t oday’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook