Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ui Ke Fakahā’i ‘a e Kolōlia ‘o e ‘Otua


Pulelulu 24

Ui Ke Fakahā’i ‘a e Kolōlia ‘o e ‘Otua

Ko ia kapau ʻoku ʻia Kalaisi ha taha, ko e fakatupu foʻou ia: kuo mole atu ʻa e ngaahi meʻa motuʻa; vakai, kuo hoko ʻo foʻou ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē (2 Kolinitō 5:17).

‘Oku laka hake ‘a e mo’ui Kalisitiane ‘i he ‘alu pe ki falelotu mo e kau ki ha kulupu; ko hono mo’oni, ko e fakahā ‘ilo ia pē tatala ‘o e tangata fo’ou ‘ia Kalaisi: kohai ia; ‘ene ngaahi totonu, mafeia, mo e nāunāu ‘ia Kalaisi Sisū.

‘Oku faingata’a’ia ‘a mamani koeha ke fai kiate kitautolu pē ‘ilo kohai ‘a kitautolu koe’uhi ‘oku tau hangē ko Sisū (1 Sione 4:17); ne ‘ikai ke nau ‘ilo Ia. ‘Oku hā ‘ia Sione 1:10, “Na’e ‘i mamani ia, pea na’e ngaohi ‘e ia ‘a mamani, ka na’e ‘ikai ‘ilo ia ‘e mamani.” ‘Oku pehē ‘a e ‘ikai ‘ilo ‘e mamani kitautolu he na’e fanau’i kitautolu meiate Ia. ‘Oku tau ma’u ‘a e mo’ui mo e natula tatau mo Ia.

‘I he taimi ‘e taha, na’a Ne pehē ki he kakai Siu, “’Oku ou mei ‘olunga ka ‘oku mei lalo ‘a kimoutolu.” ‘O Ne fakahā kia kinautolu na’e ‘ikai mei mamani Ia; ko e faka-‘Otua Ia ne ‘alo’i mai ki he pule’anga ‘o e ongo. ́ Na’e ha’u ki mamani mei he pule’anga ‘o e laumalie. Hangē ko Ia, ‘oku ke ‘i mamani—mamani natula koeni—ka ‘oku ‘ikai ‘o e mamani ‘akoe (Sione 15:19). Na’e fanau’i koe mei ‘olunga, ke pule ki mamani.

‘Oku hā ‘ia Loma 8:19, “Pea ko e malaʻiaʻanga eni, koeʻuhi kuo haʻu ʻa e maama ki māmani, pea ʻofa lahi ʻa e kakai ki he poʻuli ʻi he maama, koeʻuhi ʻoku kovi ʻenau ngaahi ngāue.” Na’e fanau’i koe ke pule mo fakae’a ‘a e ngaahi nāunāu ‘o e Pule’anga ‘a e ‘Otua ‘i mamani; ko e mo’ui Kalisitiane ia: “Ka ko e kakai kuo fili ʻakimoutolu, ko e kau taulaʻeiki fakaʻeiʻeiki, ko e kakai māʻoniʻoni, ko e kakai kuo fakatau; koeʻuhi ke mou fakahā ʻa e ʻulungāanga lelei ʻo ia naʻa ne ui mai ʻakimoutolu mei he poʻuli ki heʻene maama lahi” (1 Pita 2:9).

Seuke ‘a e mo’ui fakaofo! ‘A e ui mā’olunga! Kuo ui keke ‘a’eva ai, mo fakae’a ‘a e nāunāu ‘o e ‘Otua. Ko e founga tatau na’e ha’u ai ‘a Sisū ki mamani ke fakae’a ‘a e ‘Otua mo fakahā Hono lāngilangi, kuo fili koe ‘e he ‘Otua ke fakahāhā atu Hono nāunāu. Kuo ui koe ke fakahāhā ‘a e ‘Otua.

Kapau ‘oku talamai ‘e he ‘Otua kuo fili koe ke fakahā atu Hono nāunāu, ‘oku ‘uhinga ia ‘oku ke ma’u ‘a e mafeia ke fai ia. Kuo finangalo ‘a e Tamai ke fou ‘iate koe, ‘a e fakatokalalo ‘o e ngaahi pule, mālohi mo e kau pule ‘o e fakapo’uli mo ‘ilo’i ‘a e poto kehekehe ‘o e ‘Otua (‘Efesō 3:10).

Ko e ‘aho ni, ko koe ‘a e ‘imisi fakae’a tonu ‘o e ‘Otua; ko e fakakakato ‘o ‘Ene misi. Kuo ui koe ke fakahāhā’i ‘a e lelei lahi mo e haohaoa ‘o Kalaisi ‘i mamani. Fakakakato ho ui. ́

Lotu

‘Apā Tamai hevani, mālo ho foaki kiate au ‘a e mo’ui ‘oku laka hake ‘i mamani. ‘Oku ou mo’ui heni mo e ‘iloloto kohai au, mo e Tokotaha lahi ‘oku nofo’ia au, ke u fakahoko ho finangalo mo e mā’oni’oni ke mālohi lahi fou he mālohi ‘a e Laumālie Mā’oni’oni, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

1 Sione 4:4; 1 Pita 2:9; Loma 8:29-30

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 16:13-17:1- 13 ‘Ekisoto 6-7

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 12:1-10 Siope 18-19

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook