Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Taliui Ki He Hingoa Totonu


Tu‘apulelulu 25

Taliui Ki He Hingoa Totonu

Pea ʻe ʻikai toe ui ho hingoa ko ʻEpalame, ka ko ʻEpalahame ho hingoa, he kuo u ngaohi koe ko e tamai ki he ngaahi puleʻanga lahi (Senesi 17:5).

Te ke fakatokanga’i, ‘oka ke ako ‘a e Tohitapu, na’e liliu ‘e he ‘Otua ‘a e hingoa ‘o e kakai ni’ihi, koe’uhi ko ‘enau palōpalema na’e ‘i honau hingoa. Ko e fakatātā, ko Sekope, ‘i hono fanau’i mai na’e ui ko Sekope (tangata kākā, pē vave kākaa’i). Na’e tupu hake ia ke faitatau mo hono hingoa; na’a ne kākaa’i ‘ene tamai mo hono tokoua; na’e hoko ia ko e tangata kākā kae ‘oua kuo ne fetaulaki mo e ‘Otua, pea na’e liliu hono hingoa meia Sekope ko e tokotaha kākā, ki ‘Isileli, ko e pilinisi mo e ‘Otua (Senesi 32:28).

‘Oi, ‘a e mahu’inga ke taliui ki he hingoa totonu. Ko ho iku’anga ‘a ho hingoa; ‘oua ngalo ia ‘iate koe. Kapau ko e hingoa ‘oku ke taliui ki ai taimi ni ‘oku ‘ikai taau mo e tokonaki ‘o e Kosipeli mo e finangalo haohaoa ‘a e ‘Otua ma’a ho mo’ui, liliu ia. ‘Oku ‘ikai totonu keke hoko ko e Kalisitiane pea taliui ki ha hingoa ‘oku hakeaki’i ‘a Setane pē fakafiefia’i ‘a e tauhi tamapua. ‘Oku taliui ‘a e kakai ni’ihi ki he ngaahi hingoa pehē, tautefito ki ‘Afilika. Kapau ‘oku ‘ikai mahino ‘a e ‘uhinga ho hingoa, kumi ke ‘ilo; kapau ko e hingoa hala, liliu ia, he ko e talaloto ho hingoa. ́

‘Oku fonu ‘a e Fuakava Fo’ou, tautefito ki he ngaahi ‘ipiseli ‘i he ngaahi tokonaki ‘a e ‘Otua ma’a e tokotaha fanau’i fo’ou ‘ia Kalaisi Sisū, pea kuo Ne ui ‘a kitautolu ‘aki ‘a e ngaahi hingoa ‘oku hu’ufataha mo e mo’ui mo e natula kuo Ne foaki kiate kitautolu. ‘Oku Ne ‘amanaki mai te tau taliui ki he ngaahi hingoa ko ia.

Ko e fakatātā, ‘ia 2 Kolinitō 5:21 ‘oku ui kitautolu ko e “kau mā’oni’oni ‘a e ‘Otua ‘ia Kalaisi Sisū.” ‘Oku ‘ikai te ke feinga ke ke mā’oni’oni, ko ho natula ́ ia; na’e fanau’i koe ai ‘i ho Fānau’i Fo’ou. Ko ia, tuku ‘a e feinga ke lelei, keke mā’oni’oni. Taliui ki ho hingoa, pea ‘i ho’o taliui ki ho hingoa, ‘e faitatau ki ai ho to’onga- mo’ui. Lea, “Tamai, ‘oku ou fakamālo kiate koe he kuo ke ngaohi au ko e mā’oni’oni mo e toputapu. Kuo ke ngaohi au ko e mālohi, lavame’a, tu’umālie, mo e lelei ‘aupito.”

‘Oku fakahā ‘ia 2 Kolinitō 5:17 kiate kitautolu ‘a e hingoa ‘e taha ‘oku ui ‘aki koe ‘e he ‘Otua; ko e fakatupu fo’ou; ko e fa’ahinga tangata fo’ou. Mahalo na’e fanau’i mai koe mo e toto ‘oku ‘ikai sai mei ho fa’ē, ka koeni kuo ke fanau’i fo’ou, taliui ki ho hingoa fo’ou! Ko e fakatupu fo’ou koe ‘oku ‘ikai ha’o kuohili! Kuo ke tukuange ‘a e natula motu’a mo e toto motu’a mo e ngaahi kovi kehekehe, pea kuo ke ‘ai ‘a e tangata fo’ou na’e fakatupu ia ‘i he mā’oni’oni mo e haohaoa—‘oku kakato ‘i he tatau ‘o e ‘imisi ‘o Kalaisi. Haleluia!

Lotu

‘Apā Tamai hevani, mālo ko e ngaahi hingoa lāngilangi kuo ke ui ‘aki au, ‘oku fonu ‘eku mo’ui ‘i he lāngilangi mo e haohaoa. Kuo fakamaama au ‘e he fakahā ‘ilo ‘o ho Folofola mo fokotu’u au ki he mo’ui ‘o e lavame’a ta’etuku mo e ikuna, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

Mātiu 16:18; Kalētia 3:29; 1 Pita 2:9

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 17:14-18:1- 14 ‘Ekisoto 8-9

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 12:11-19 Siope 20-21

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square