Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Tumugon Sa Tamang Pangalan


Huwebes 25

Tumugon Sa Tamang Pangalan

At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan; sapagka’t ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa (Genesis 17:5).

Napansin mo, habang pinag – aaralan mo ang Bibliya, na binago ng Dyos ang mga pangalan ng ilang mga tao, dahil ang kanilang mga problema ay nasa kanilang pangalan. Si Jacob, halimbawa, nang siya ay ipinanganak ay pinangalanang Jacob (mapanlinlang, o mandaraya). Lumaki siya na nabuhay sa kaniyang pangalan; nilinlang niya ang kaniyang ama at ang kaniyang kapatid; naging mandaraya siya hanggang sa nakatagpo niya ang Dyos, at ang kaniyang pangalan ay binago mula sa Jacob na mandaraya, at ginawang Israel, isang prinsipe ng Dyos (Genesis 32:28).

Napakahalaga na tumugon sa tamang pangalan. Ang pangalan mo ang tadhana mo; huwag kailanman kalimutan ‘yan. Kung ang pangalan na tinatawag sa’yo sa kasalukuyan ay hindi bagay sa mga probisyon ng Ebanghelyo at sakdal na kalooban ng Dyos para sa buhay mo, baguhin ito. Hindi ka pwedeng maging isang Kristyano at sumagot sa mga pangalan na sumasamba kay Satanas o nagdiriwang sa pagsamba sa mga dyos – dyosan. Ang mga tao ay sumasagot sa ganoong mga pangalan, lalo na sa Africa. Kung hindi ka sigurado sa kahulugan ng pangalan mo, alamin ito; kung ito ay mali, baguhin ito, dahil ang pangalan mo ay isang pagpapahayag.

Ang Bagong Tipan, lalo na ang mga sulat ay puno ng mga probisyon ng Dyos para sa bagong nilalang kay Cristo Hesus, at tinawag Niya tayo sa mga pangalan na naaayon sa buhay at katangian na ibinigay Niya sa’tin. Inaasahan Niya na sasagot tayo sa mga pangalang ‘yun.

Sa 2 Corinto 5:21 halimbawa ay tinatawag tayong “ang katuwiran ng Dyos kay Cristo Hesus.” Hindi mo sinusubukang maging matuwid, ikaw ‘yan sa katangian; ipinanganak ka sa ganyan sa Bagong Pagsilang. Kaya, tumigil sa pagpipilit na maging mabuti, na maging banal o matuwid. Sagutin ang pangalan mo, kapag sinagot mo ang pangalan mo, mamumuhay ka sa ganoon. Ideklara na, “Ama, pinasasalamatan ko po Kayo dahil ginawa Niyo po akong matuwid at banal. Ginawa Niyo po akong malakas, matagumpay, masagana at mahusay.”

Ipinapakita sa 2 Corinto 5:17 ang isa pang pangalan na tinawag sa’yo ng Dyos: isang bagong nilalang; isang bagong uri ng tao. Siguro ipinanganak ka na may kondisyon sa dugo noong ikaw ay isinilang ng iyong ina, pero ngayong ikaw ay ipinangak nang muli, sagutin ang bago mong pangalan! Ikaw ay isang bagong nilalang na walang nakaraan! Hinubad mo ang lumang katangian na may kondisyon sa dugo at iba pang kasamaan, at ibinihis ang bagong pagkatao na nilikha sa katuwiran at kasakdalan – buo at ganap sa larawan ni Cristo. Alleluyah!

Panalangin

Mahal na Amang nasa langit, salamat po sa maluwalhating mga pangalan na tinawag Niyo sa’kin, ang buhay ko ay puno ng kaluwalhatian at kasakdalan. Ang pahayag ng Inyong Salita ay binigyang - liwanag at ipinosisyon ako para sa isang buhay ng patuloy na tagumpay, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Mateo 16:18; Galatians 3:29; 1 Pedro 2:9

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 17:14-18:1-14 Exodo 8-9

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 12:11-19 Job 20-21

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook