Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Mga Salita Ng Pagpapala


Biyernes 26

Mga Salita Ng Pagpapala

Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa’t pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay Cristo (Efeso 1:3).

Pinagpala ka na ng Dyos sa bawat mabubuting bagay na umiiral kay Cristo. Ang kalusugan, kasaganaan, tagumpay, kagalakan, kapayapaan at bawat pagpapala na pwede mong isipin ay sa’yo na. Pinagpala ka na sa lahat ng bagay, at kasama ng lahat ng bagay. Ang kailangan mo ay alamin kung paano kunin ang mga pagpapala na gumagana sa buhay mo.

Binigyan tayo ng ideya sa Mga Bilang 6:22-24; sinasabi nito na, “At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sasabihin, Sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel; inyong sasabihin sa kanila: Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka...” Ang mga anak ni Israel ay pinagpala na, bilang pisikal na binhi sa mundo ni Abraham. Bakit pa kailangang pagpalain sila ng mga pari? Dahil ang mga salita ng mga pagpapala ay kailangang salitain sa pinagpala.

Pansinin ang ginawa ng Dyos sa aklat ng Genesis: Pagkatapos likhain sina Adan at Eva, sinasabi sa Bibliya na pinagpala Niya sila. Paano? Sa pamamagitan ng mga salita! Sinabi Niyang, “Kayo’y magpalaanakin, at magpakarami...” (Genesis 1:28). Ang halimbawa ni Hesus ang isa pang halimbawa. Tinutukoy ang Kaniyang mga alagad, sinasabi sa Bibliya na, “At kaniyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betania: at itinaas niya ang kaniyang mga kamay, at sila’y binasbasan.” Itinaas ni Hesus ang Kaniyang mga kamay at nagsalita ng mga pagpapala sa Kaniyang mga alagad.

Katulad ito ng sinabi ni Pablo sa Romano 1:11: “Sapagka’t ninanasa kong makita kayo, upang ako’y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa espiritu, upang kayo’y mangagsitibay.” Merong pamamahagi, isang pagpapala na bumabago sa buhay mo magpakailanman kapag ang Salita ay inilingkod sa’yo. Bahagi ito ng dahilan na binibigyang – diin natin ang pagpunta sa Simbahan. Sa Simbahan, tumatanggap ka ng Salita ng pagpapala na bumabago sa buhay mo. Sa tuwing tinatanggap mo ang Salita ng Dyos, merong pagtataas; ang buhay mo ay itinaas o in-upgrade; ang mga pagpapala na nasa espiritu mo na ay ginawang aktibo at ang mga ito ay nagsisimulang gumana.

Pag - amin

Ako ay binhi ni Abraham, at ang kaniyang mga pagpapala ay nakalagay sa’kin! Ako’y parang punong kahoy sa tabi ng sapa, maayos na nadidiligan at patuloy na yumayabong, namumunga ng katuwiran at nakakaranas ng masaganang paglago sa bawat bahagi ng buhay ko. Tunay, na ang mga sipi ay nahuhulog sa’kin sa maliligayang dako at nabubuhay ako sa kasaganaan at tagumpay araw – araw. Alleluyah!

Karagdagang Pag – Aaral:

1 Corinto 2:12-13; Filemon 1:6; Mga Bilang 6:23-26

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 18:15-35 Exodo 10-12

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 12:20-25 Job 22-23

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook