Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ngaahi Lea ‘o e Tāpuaki


Falaite 26

Ngaahi Lea ‘o e Tāpuaki

Fakafetaʻi ki he ʻOtua ko e Tamai ʻa hotau ʻEiki ko Sisū Kalaisi, ʻaia kuo ne tāpuaki ʻaki ʻakitautolu ʻa e ngaahi tāpuaki fakalaumālie kotoa pē ʻi he ngaahi potu fakalangi ʻia Kalaisi: (‘Efesō 1:3).

Kuo ‘osi tāpuaki’i koe ‘e he ‘Otua ‘aki ‘a e ngaahi me’a lelei kotoa pē ‘oku ‘ia Kalaisi. Ko e mo’uilelei, tu’umālie, ikuna, lavame’a, fiefia, melino, mo e ngaahi tāpuaki kotoa pe te ke lava faka’uta ki ai kuo ‘osi ‘a’au ia. Kuo ‘osi tāpuaki’i koe ‘aki ‘a e me’a kotoa pē, mo e me’a kotoa pē. Ko e me’a ‘oku ke fiema’u ko e founga ke fakangāue’i ‘aki ‘a e ngaahi tāpuaki ko eni ‘i ho’o mo’ui.

‘Oku ‘omi kiate kitautolu ‘ia Nōmipa 6:22-24 ha founga; ‘oku pehē, “Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, Ke ke lea kia ʻElone mo hono ngaahi foha, ʻo ke pehē, ‘ʻE pehē hoʻomou tāpuaki ʻa e fānau ʻa ʻIsileli,’ pea te mou pehē kiate kinautolu: ‘Ke fakamonūʻia ko e ʻe Sihova, ʻo tauhi koe....” Na’e ‘osi tāpuaki’i ‘a e fanau ‘Isileli, he ko e hako ‘i he kakano kinautolu ‘o ‘Epalahame. Koeha ‘e toe fiema’u ai ke tāpuaki’i kinautolu ‘e he taula’eiki? ‘Oku totonu eni koe’uhi ko e ngaahi lea ‘o e tāpuaki kuo pau ke lea’aki ia kiate kinautolu na’e tāpuaki’i.

Fakatokanga’i ‘a e me’a na’e fai ‘e he ‘Otua ‘i he tohi ‘a Senesi: hili ‘Ene fakatupu ‘a ‘Atama mo ‘Ivi, ‘oku fakahā ‘e he Tohitapu na’a Ne tāpuaki’i kinaua. ‘O founga fēfē? ‘Aki ‘a e ngaahi lea! Na’a Ne pehē, “Ke mo fanafānau mo fakatokolahi...” (Senesi 1:28). Ko Sisū ‘a e fakatātā fakamo’oni ‘e taha. ‘I he’ene lea ki he’ene kau ākonga, talamai ‘e he Tohitapu, “Pea na’a ne tataki atu ‘a kinautolu ‘o a’u ki Petani, pea na’a ne hiki hake hono nima, ‘o tāpuaki ‘a kinautolu.” Na’e hiki hake ‘e Sisū Hono nima ‘o tāpuaki’i ‘Ene kau ākonga.

‘Oku faitatau eni mo ia na’e lave ki ai ‘a Paula ‘ia Loma 1:11: “He ʻoku ou holi lahi ke mamata kiate kimoutolu, koeʻuhi ke u ʻatu kiate kimoutolu ha foaki fakalaumālie, ko e meʻa ke fakatuʻumaʻu ai pē ʻakimoutolu.” ‘Oku ai ‘a e hilifaki tāpuaki, ko e tāpuaki te ne liliu ta’engata ho mo’ui ‘i he taimi ‘e faingāue ai ‘a e Folofola kiate koe. Ko e taha ia ‘o e ‘uhinga ‘oku mau fakamamafa’i ai ‘a e ma’u lotu. ́ ‘Oku ‘i falelotu, ‘oku ke ma’u ai ‘a e Folofola ‘o e tāpuaki te ne liliu ho mo’ui. Ko e taimi kotoa pē ‘oku ke ma’u ai ‘a e Folofola ‘a e ‘Otua, ‘oku ai ‘a e hiki-hake: ‘oku hakeaki’i ho mo’ui; ‘oku fakangāue’i ‘a e ngaahi tāpuaki kuo ‘osi ‘i ho laumalie pea ‘e kamata leva ke nau ngāue.

Lea’aki

Ko e hako au ‘o ‘Epalahame, pea ‘oku ‘iate au ‘Ene ngaahi tāpuaki! ‘Oku ou tatau mo ha fu’u’akau ‘oku tu’u ‘i he ngaahi ve’e-vai, ‘oku hauhau ma’u pē mo ma’ui’ui, ‘o fakafua mai ‘a e mā’oni’oni mo a’usia ‘a e tupulaki lahi he tapa kotoa ‘o ‘eku mo’ui. Ko e mo’oni, kuo falō ‘a e ngaahi afo kiate au ‘i he ngaahi potu matamatalelei pea ‘oku ou mo’ui ‘i he tu’umālie mo e ikuna he ‘aho kotoa. Haleluia!

Fakalahi Ako:

1 Kolinitō 2:12; Filimone 1:6; Nōmipa 6:23-6

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 18:15-35 ‘Ekisoto 10-12

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 12:20-25 Siope 22-23

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square