Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ang Kaniyang Salita Ang Sagot


Sabado 27

Ang Kaniyang Salita Ang Sagot

Mga mangmang dahil sa kanilang mga pagsalangsang, at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nadadalamhati. Kinayayamutan ng kanilang kaluluwa ang sarisaring pagkain; at sila’y nagsisilapit sa mga pintuan ng kamatayan, Nang magkagayo’y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Sinugo niya ang kaniyang salita, at pinagaling sila, at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak (Mga Awit 107:17-20).

Ang Salita ng Dyos ay ang kapangyarihan ng Dyos. Ang kapangyarihan na ‘yan ang nagdudulot ng paggaling at kalusugan sa taong may – sakit. Kung ikaw ay nasa isang paglilingkod sa simbahan halimbawa, na nakaupo sa ilalim ng ministeryo o impluwensya ng Salita, at gusto mo ng kagalingan para sa katawan mo, hindi mo kailangang maghintay ng anumang espesyal na oras ng panalangin. May paggaling para sa’yo sa Salita. Ang paggaling ay nagsisimula agad kapag binuksan mo ang puso mo para tanggapin ang Salita.

Basahing muli ang ating temang talata; ipinapakita dito ang nakakatakot na larawan ng taong nasa kaguluhan. Pero, nabasa natin ang isang bagay na sobrang kapansin – pansin at nagbibigay – aliw bago ang huling talata. Sinasabi nitong, “nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan.” Paano talaga sila iniligtas ng Panginoon? Ipinadala Niya ang Kaniyang Salita, at pinagaling sila! Ang sagot Niya sa kanilang mga pagpapakasakit at kahirapan ay ang Kaniyang Salita! ‘Yan ang Kaniyang sagot sa anumang problema na hinaharap ng sinuman – ang Kaniyang Salita!

Walang pinagkaiba kung ano ang problema, kung panghahawakan mo ang Salita ng Dyos, magkakaroon ng pagbabago. Gumagana ito para sa pagkakasakit, karamdaman, at kahinaan, tulad na ito’y gumagana sa pagkabangkarote, pagkabigo sa eskwelahan, problema sa pamilya, at iba pa. Hindi natin nabasa ang ating pambungad na talata na nagpadala ang Dyos ng panalangin para pagalingin sila; kaya, hindi ito tungkol sa panalangin. Siguro dumaranas ka ng ilang paghihirap ngayon sa katawan mo; tanggapin ang Salita ng Dyos sa espiritu mo. Ideklara na, “Ang parehong Espiritu na bumuhay kay Hesus mula sa mga patay, ay nakatira sa’kin, at nagbigay ng buhay sa pisikal kong katawan. Ako’y pinalakas ng labis - labis sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nakatira sa’kin.

Bigyang - atensyon ang Salita ng Dyos, at ang paggaling mo ay magiging sigurado tulad na ang Salita ay sigurado. Sinasabi sa Mga Kawikaan 4:22 na, “Sapagka’t buhay sa nangakakasumpong, at kagalingan sa buo nilang katawan.”

Panalangin

Mahal na Ama, natanggap ko ang Inyong Salita sa espiritu ko ngayon, at ako’y nalinis at pinalakas ng labis – labis, mula sa tuktok ng ulo ko hanggang sa talampakan ng mga paa ko. Bawat himaymay ng aking pagkatao ay umaapaw sa banal na buhay, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Mga Kawikaan 4:20-22; Juan 15:3; Colosas 3:16

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 19:1-15 Exodo 13-14

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 13:1-12 Job 24-25

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook