Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Na’e Fili Koe Ke ‘Ilo’i ‘a e Folofola ‘a e ‘Otua


Sāpate 28

Na’e Fili Koe Ke ‘Ilo’i ‘a e Folofola ‘a e ‘Otua

Koeʻuhi ʻoku talu hoʻo kei siʻi, naʻa ke ʻilo ʻa e ngaahi tohi māʻoniʻoni, ʻaia ʻoku faʻa fakapoto koe ki he fakamoʻui ʻi he tui ʻaia ʻoku ʻia Kalaisi Sisū (2 Timote 3:15).

Hili ‘a e fetaulaki ‘a Saula mo e ‘Eiki ‘i he’ene fononga ki Tamasikusi, na’e fekau mai ‘e he ‘Otua ‘a ‘Ananaia, ko e tangata mo’ui fakatāpui fakatatau ki he lao kiate ia, mo e ngaahi lea ni: “...Kuo fili koe ʻe he ʻOtua ʻo ʻetau ngaahi tamai, ke ke ʻilo hono finangalo, mo mamata ki he Toko Taha Angatonu ko ia, mo ke fanongo ki he leʻo ʻo hono fofonga” (Ngāue 22:14). ‘Oku ‘ikai ‘i mamani ‘a Saula, na’e fakahingoa kimui ko Paula, ‘i he ‘aho ni, ka ‘oku ke ‘i heni; koia, ko e Folofola ‘eni ‘a e ‘Eiki kiate koe, koe’uhi na’e fakahā ‘e Sisū, “ʻE mole ʻa e langi mo māmani, kae ʻikai mole ʻeku lea” (Mātiu 24:35).

Ka ke ‘ilo foki eni, ko e ‘Otua ́ ko e tamai ia ‘a e ngaahi laumalie; ‘oku Ne lea fakapatonu ki he laumalie ‘o e tangata, ‘a ia ‘oku ta’engata. ‘Oka folofola ‘a e ‘Otua, ‘oku totonu keke ‘ilo’i pe ‘oku Ne fakahā ha ngaahi tefito‘i mo’oni pē ko ‘Ene folofola fakapatonu ki ha taha ke fai. Na’e fiema’u ‘e he ‘Eiki ‘a Saula ke ne ‘ilo’i kuo fili’i ia ke ne ‘ilo’i Hono finangalo—‘a e Folofola.

‘Oku ke fakatokanga’i kuo fili foki koe ke ‘ilo’i ‘a e finangalo ‘o e ‘Otua? ‘Oku ‘ikai ko e fili eni ke fai ha ngāue makehe pē ma’u ha fatongia. Ko e lave eni ki he fili koe ‘e he ‘Otua ke tatala mo faka’ilo ‘Ene Folofola ki ho laumalie. Ko e fakatātā, ko e palani eni ‘a e ‘Otua keke ako mei he me’atokoni faka’aho ko eni he ‘aho ni. Kapau na’e ‘ikai fili koe ‘e he ‘Otua ke ma’u ‘a e ngaahi lea tāpuaki; ‘a e ngaahi fakahā ‘ilo fakalaumālie ko eni, ‘e ‘ikai te ke ma’u kinautolu.

Na’e fili koe ‘e he ‘Otua fou he ngāue fakatāpui ‘a e Laumālie Mā’oni’oni koe’uhi ke Ne tatala ‘a e ngaahi mo’oni ki ho laumalie: “Kuo fili ʻo fakatatau ki he muʻaki ʻilo ʻo e ʻOtua ko e Tamai, ʻi he fakamāʻoniʻoniʻi ʻo e Laumālie...” (1 Pita 1:2). Na’a Ne tomu’a ‘ilo’i koe mo fakamavahe koe kiate Ia ke ‘ilo Hono finangalo; ko e ‘uhinga ia ‘e ‘ikai ‘aupito te ke ‘a’eva puputu’u. Ko e ‘uhinga ia ‘oku lava ai ke ke ‘ilo’i ‘a e ‘Otua ‘i ho laumalie. Kuo Ne fakangahū ho laumalie ‘aki ‘a e maama; ko e maama ‘o ‘Ene Folofola, koe’uhi ka ke ‘ilo mo ‘a’eva ‘i Hono finangalo haohaoa.

Lotu

‘Apā Tamai, ‘oku ou fakamālo kiate koe ko e fili au ke u ‘ilo’i ho finangalo. Kuo fakatoka ‘iate au mo fakatu’uma’u au ‘i ho Folofola, ‘o ‘omi ‘a e ngaahi fua ‘o e mā’oni’oni, ma’a ho lāngilangi. ‘Oku ‘ikai ha me’a faka-humu pē puputu’u ‘i hoku hala, koe’uhi ‘oku fakamaama hoku hala ‘e ho’o Folofola, pea ‘oku ‘ikai ha fakapo’uli ‘i hoku hala, ka ko e mo’ui, melino mo e lavame’a, ‘i he Huafa ‘o Sisū. ‘Emeni.

Fakalahi Ako:

2 Timote 3:15; Luke 8:10

LAU TOHITAPU TA‘U 1

Mātiu 19:16-20:1- 16 ‘Ekisoto 15

LAU TOHITAPU TA‘U 2

Ngāue 13:13-25 Siope 26-27

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square