Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Itinalaga Para Sa Kaluwalhatian At Kahusayan


Lunes 29

Itinalaga Para Sa Kaluwalhatian At Kahusayan

Sapagka’t yaong mga nang una pa’y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring- ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya (Romano 8:29-30).

Ang Dyos ay naninirahan sa kawalang – hanggan at samakatuwid ay nalalaman ang hinaharap. Ang tinatawag nating hinaharap ay hindi hinaharap sa Kaniya, kundi kasaysayan. Alam na Niya ang lahat ng bagay tungkol bukas, at maaaring tulungan ka na ayusin ang anumang pagkakamali na nagawa mo, kung hihingi ka ng tulong sa Kaniya. Ang kinabukasan ay hindi isang surpresa sa Kaniya, dahil Siya ang walang hanggang Dyos: “Bago nalabas ang mga bundok, O bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Dios” (Mga Awit 90:2).

Sinasabi sa Bibliya na alam na Niya, at itinalaga ka Niya para umayon sa wangis ng Kaniyang Anak, na si Hesus. Isinaayos Niya ang buhay mo sa kaluwalhatian at kahusayan. Isaalang – alang ang sinabi Niya sa Jeremias: “Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay-bata ay pinapaging banal kita; inihalal kitang propeta sa mga bansa” (Jeremias 1:5). Hindi lamang ito para kay Jeremias; alam ng Dyos na darating ka at plinano noong una pa lamang para maglakbay ka sa itinalagang landas.

Sinasabi sa Efeso 2:10 na, “Sapagka’t tayo’y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran.” Ang pagtatalaga ay gumagana sa’yo. Gumawa ang Dyos ng napaka espisipikong mga plano para sa buhay mo, at sa pagkikisama mo sa Kaniya sa pamamagitan ng Salita at sa Banal na Espiritu, gagabayan ka Niya sa landas ng tadhana mo sa Kaniya.

Sinasabi sa 1 Pedro 2:9 na, “Datapuwa’t kayo’y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan.” Tinawag ka, itinalaga sa isang buhay ng kaluwalhatian at kahusayan; hindi sa pagkakasakit, kahinaan, kahirapan at pagkatalo. Ang sa’yo ay ang nakahihigit na buhay kay Cristo. Hindi ka isang taong wala lamang; ang buhay mo ay para sa kaluwalhatian ng Dyos. Alleluyah!

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa pagtatalaga sa’kin sa isang buhay ng kaluwalhatian, biyaya at pabor. Lumalakad ako sa itinalagang landas, kaya naman, wala sa mga hakbang ko ang madudulas. Ako’y matagumpay palagi, dahil ang Isang Lalong Dakila ay nakatira sa’kin; salamat po sa pagtatatag sa’kin ng katuwiran, na pinagkakalooban ako ng karunungan para gawin ang Inyong kalooban sa lahat ng oras, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

1 Pedro 2:9; Efeso 1:11-12

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 20:17-34 Exodo 16-17

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 13:26-41 Job 28-29

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square