Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Pakikisama Sa Salita


Martes 30

Pakikisama Sa Salita

Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anoman ay mula sa ganang aming sarili; kundi ang aming kasapatan ay mula sa Dios; Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka’t ang titik ay pumapatay, datapuwa’t ang espiritu ay nagbibigay ng buhay (2 Corinto 3:5–6).

Ang Salita ng Dyos ay espiritu at buhay; higit pa ito sa mga sulat: “Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka’t ang titik ay pumapatay, datapuwa’t ang espiritu ay nagbibigay ng buhay” (2 Corinto 3:6). Sinabi ni Hesus na, “Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay” (Juan 6:63). Ang Salita ay binubuo, tinataas, at binabago tayo mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang – diin natin ang pagninilay sa Salita ng Dyos.

Gusto ng Dyos na magnilay ka sa Salita, dahil alam Niya na habang ginagawa mo, pupunta ito sa espiritu mo at magiging personal sa’yo. Ito’y magiging “rhema” sa’yo, kung saan ay tiyak na Salita ng Dyos sa’yo, sa tiyak na oras, para sa tiyak na layunin. Sa pag – aaral o pakikinig mo sa Salita ng Dyos, sa tuwing may pagniningas sa espiritu mo para salitain ang mga salita sa batayan ng pinag – aaralan mo o sa kung ano ang itinuro sa’yo, huwag mong pigilan ito. Salitain ito. ‘Yan ang salitang “rhema” na kailangan mo pagdating sa mga espirituwal na pakikipaglaban.

Kapag narinig mo ang Salita, ito’y ang Dyos na nakikipag – usap sa’yo, pero gusto Niya palagi na tumugon ka. Ganyan kung paano nakikisama sa Salita. Ang pakikisama sa Salita ay may kinalaman sa tugon mo sa Salita habang nag – aaral ka dito o tinuturuan. Hindi naiisip ng ilang mga Kristyano na kailangan nilang tumugon sa Salita; pinag – aaralan nila ang Salita ng Dyos na parang nagbabasa sila ng dyaryo o aklat ng kwento; hindi! Kailangan mong makisama sa Salita. ‘Dyan kung nasaan ang kaluwalhatian!

Hangga’t hindi ka nakikisama sa Salita ng Dyos, ang Salita ay magiging isang “estranghero” sa’yo. Sino ang Salita? Sinasabi sa Bibliya na, “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya” (Juan 1:1-3). Ang Salita ay isang tao; pansinin ang panghalip na “Siya” sa talata sa itaas; ang Pangalan Niya ay Hesus! Siya ang nagkatawang – taong Salita; ang Salita ay nakatabernakulo sa katawan ng tao.

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo sa pagbibigay sa’kin ng Inyong Salita para mamuhay dito. Ang Inyong Salita ang ilawan na gumagabay sa’kin, at nagpapaliwanag sa landas ko; hindi ako kailanman lalakad sa kadiliman. Sa pag – aaral ko ng Salita at pagtugon sa Salita, nagdudulot ito ng mga resulta sa buhay ko, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Mga Gawa 20:32; Hebreo 13:5-6; 2 Timoteo 3:16-17

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 21:1-32 Exodo 18-19

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 13:42-52 Job 30-31

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square