Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Pagdarasal Sa Kaniyang Pangalan


Miyerkules 31

Pagdarasal Sa Kaniyang Pangalan

At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo’y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayo’y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo’y magsihingi, at kayo’y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan (Juan 16:23-24).

Hindi kailanman sinabi ni Hesus na dapat tayong tumawag sa mga banal na umakyat na sa langit na magdasal para sa’tin, tulad ng ginagawa ng ilang mga Kristyano ngayon. Kahit na si Hesus ay sinabing hindi Niya (si Hesus) kailangang magdasal para sa’yo, dahil ang Ama mismo ay mahal ka. Kaya, ang ideya na si Hesus ay nasa tabi ng Ama, na nagmamakaawa sa Kaniya alang – alang sa’tin, tulad ng maling inaakala ng ilang mga Kristyano, ay wala sa Kasulatan. Basahin ang Kaniyang mga salita, “Sa araw na yao’y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo’y hindi ko sinasabi, na kayo’y idadalangin ko sa Ama; Sapagka’t ang Ama rin ang umiibig sa inyo...” (Juan 16:26-27).

Sa nabasa sa ating pambungad na talata, tinuruan Niya tayo kung paano magdasal, kung saan ay sa Kaniyang pangalan, at hindi sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan. May pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang magdasal sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan ay ginagawa Siyang isang kasangkapan. Ang magdasal sa Kaniyang pangalan ay ginagamit ang power of attorney na binigay Niya sa’tin. Sa susunod na marinig mo ang isang tao na nagdarasal at tinatapos ng, “sa pamamagitan ni HesuCristo na ating Panginoon,” hayaang malaman ng tao na hindi pa siya nagdarasal, dahil ang panalangin na ‘yun ay hindi masasagot.

Maaari mong sabihin na, “Pero nagdarasal ako sa ganyan at nakakakuha ng mga resulta”; ‘yan ay dahil ikaw ay isa pa ring espirituwal na bata, at naghihintay ang Dyos sa’yo na lumago. Sinasabi sa Bibliya na, “Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Dios; datapuwa’t ngayo’y ipinaguutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako” (Mga Gawa 17:30). Kung hindi mo iniisp na may labis na kahulugan ito, subukan mong magpalayas ng dyablo sa pagsasabing, “Sa pamamagitan ni HesuCristo, inuutusan kitang lumabas”; hindi ito gagana, dahil hindi ‘yan ang sinasabi ng Salita.

Sinabi ni Hesus sa Marcos 16:17 na, “At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya: mangagpapalabas sila ng mga demonio sa aking pangalan”; hindi Niya sinabing, “...sa pamamagitan ng pangalan ko.” Ang magdasal sa Kaniyang Pangalan ay ang gamitin ang Kaniyang kapangyarihan, ang Kaniyang kaluwalhatian at ang Kaniyang pagkatao. Kapag humingi ka sa Ama ng anumang bagay o humiling sa Pangalan ni Hesus, ito’y parang si Hesus mismo ang humihingi. Nabubuhay tayo sa Kaniyang Pangalan. Alleluyah!

Panalangin

Mahal na Ama, pinasasalamatan ko po Kayo Panginoon sa legal na karapatan para manalangin sa Pangalan ni Hesus at tumanggap ng mga sagot. Kahit ngayon, idinedeklara ko na ang araw ko ay pinagpala, mabunga at produktibo, sa Pangalan ni Hesus. Amen.

Karagdagang Pag – Aaral:

Filipos 2:5-11; Juan 14:13

ISANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mateo 21:33-22:1-14 Exodo 20-21

DALAWANG TAONG PLANO NG PAGBABASA NG BIBLIYA

Mga Gawa 14:1-7 Job 32-33

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square